Főoldal » Archív » Vádemelés anya és fia ellen - Fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 62 éves pécsi nő és fia ellen, mert a nő idén ápri­lis­ban egy kés­sel meg­vág­ta egy fér­fi­is­me­rő­se állát, fia pedig egy sövény­vá­gó olló­val betör­te a férfi kocsi­já­nak abla­ka­it.

Az idős nő 2019. ápri­lis végén meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy kocsi­val vigye őt haza, hogy meg tud­ják beszél­ni a csa­lá­di konf­lik­tu­su­kat. Ami­kor a férfi a nő laká­sá­hoz ért, gép­ko­csi­já­val meg­állt, a nő pedig min­den előz­mény nél­kül elő­ka­pott a ruhá­já­ból egy kést és azzal meg­vág­ta a férfi arcát.

A sér­tett meg­ijedt, meg­rúg­ta a nőt, ezt a moz­du­la­tot pedig meg­lát­ta a lakás abla­ká­ból a nő fia, aki az utcá­ra sza­ladt, és egy sövény­vá­gó olló­val két­szer ráütött a férfi kocsi­já­nak abla­ká­ra, ami ettől betört.

Mivel az ütés­kor az autó már moz­gás­ban volt, így vád­lott cse­lek­mé­nye nem csak a gép­ko­csi­ban oko­zott kárt, de a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát is veszé­lyez­tet­te.

Tekin­tet­tel arra, hogy a nő által hasz­nált kés és a sövény­vá­gó is alkal­mas az élet kiol­tá­sá­ra, így a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye – más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett – fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­nak minő­sül, ame­lyért akár 3 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.