Főoldal » Archív » Vádemelés áramlopás miatt egy belvárosi vendéglátóhelyet üzemeltető cég vezetője ellen

A Buda­pes­ti VI. és VII. kerü­le­ti Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti bel­vá­ro­si tea­há­zat üze­mel­te­tő cég ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben, aki egy, az eljá­rás­ban isme­ret­le­nül maradt sze­mélyt rábírt arra, hogy a ven­dég­lá­tó­hely hite­le­sí­tett vil­lany­órá­ja zár­pe­csét­jét (plom­bá­ját) eltá­vo­lít­sa, annak szám­lá­ló­ját vissza­te­ker­je, majd hamis záró pecsé­tet sze­rel­jen rá vissza. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott a mérő­óra állá­sát nem jelen­tet­te be, az éves leol­va­sás idő­pont­já­ban a szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sa­i­nak nem biz­to­sí­tot­ta a sze­mé­lyes ellen­őr­zést és a jog­el­le­nes áram­vé­tel­lel 2013. ápri­lis 29. és 2016. ápri­lis 21. napja között össze­sen 1,75 mil­lió Ft kárt oko­zott a szol­gál­ta­tó­nak, mely­ből – díj­fi­ze­tés­sel – csak 25 ezer Ft térült meg.

A kerü­le­ti ügyész­ség arra az eset­re, ha a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­ri a tet­tét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról 1 év 4 hónap 3 év vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bír­ság­nál.