Főoldal » Archív » Vádemelés az álkulcsokkal „dolgozó” szarvasi banda ellen

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és 12 rend­be­li bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nye miatt emelt vádat egy szar­va­si bűn­ban­da – négy nő és két férfi – ellen, akik 2016. év végén – 2017. ele­jén 6 hónap alatt 12 idős embert káro­sí­tot­tak meg vagy meg­kí­sé­rel­ték azt. Ket­ten közü­lük elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vannak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak vala­mennyi­en roko­ni kap­cso­lat­ban áll­nak, anya-fia, meny, uno­ka­test­vér, sógor­nő vol­tak, akik a vád­be­li idő­szak­ban mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. A vád­lot­tak elő­ze­te­sen abban álla­pod­tak meg, hogy az ország külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in bűn­cse­lek­mé­nye­ket, lopá­so­kat követ­nek el; a vád­be­li cse­lek­mé­nye­ket rend­sze­rint az elkö­ve­tés nap­ját meg­elő­ző napon rész­le­te­sen is meg­be­szél­ték. Más­nap a reg­ge­li órák­ban sze­mély­gép­ko­csit bérel­tek, azzal Szar­va­son kívü­li váro­sok­ba indul­tak azzal a cél­lal, hogy a maguk­kal vitt álkul­csok­kal, csa­var­hú­zó­val a vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott csa­lá­di házak­ba bemen­nek és azok­ból első­sor­ban kész­pénzt, arany éksze­re­ket, illet­ve egyéb érték­kel bíró tár­gya­kat lop­nak el. A vád­lot­tak igye­kez­tek olyan háza­kat kivá­lasz­ta­ni, ahol idős embe­rek éltek. Az egyes bűn­cse­le­ke­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben leg­alább négyen vet­tek részt vál­to­zó fel­ál­lás­ban: a házba rend­sze­rint két nő ment be álkulcs fel­hasz­ná­lá­sá­val, míg a két férfi kint a kocsi­ban figyelt. A nyo­mo­zás során össze­sen 52 db álkul­csot fog­lal­tak le tőlük. A vád­lot­tak 2016. szep­tem­be­re és 2017. már­ci­u­sa között össze­sen 12 házba men­tek be, ahon­nan alkal­man­ként több száz­ezer forint érté­ket lop­tak ország­szer­te: Békés Megyé­ben Körös­la­dány­ban és Gyo­ma­end­rő­dön jár­tak, de lopá­so­kat követ­tek el Tisza­föld­vá­ron, Kun­szent­már­to­non, Tisza­kécs­kén, Berettyó­új­fa­lu­ban, Püs­pök­la­dány­ban, Kis­te­le­ken és Tör­te­len is.

2016. szep­tem­ber 24-én egy 95 éves, egye­dül élő sér­tett kar­ca­gi csa­lá­di házá­ba jutot­tak be oly módon, hogy egy szeg­re fel­akasz­tott kulccsal kinyi­tot­ták az utcai kaput, a ház ajta­ját pedig nyit­va talál­ták. Az elkö­ve­tők közül három nő ment be a házba, maguk­hoz vet­tek 300.000.-Ft kész­pénzt, 500.000.-Ft érté­kű arany ékszert, ille­tő­leg 75.000.-Ft érték­ben egyéb érték­tár­gya­kat, ami­kor a sér­tett a ház­ban szem­be­ta­lál­ko­zott velük. Ekkor a II.r. vád­lott az elvett érté­kek meg­tar­tá­sa és a mene­kü­lé­si útvo­nal biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a ruhá­za­tá­nál fogva meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet és hát­ra­lök­te. Ez a cse­lek­mény ezért a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek minősül.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a rab­lást elkö­ve­tő II.r. vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés, továb­bi négy vád­lott ellen vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság eze­ket a vád­lot­ta­kat tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is, míg a csu­pán egy lopás­ban köz­re­mű­kö­dő VI.r. vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.