Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az állatkínzóval szemben- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal az egy­ko­ri állat­or­vos­sal szem­ben, aki olyan mél­tat­lan körül­mé­nyek között tar­tot­ta haszon­ál­la­ta­it, hogy azok nagy része leso­vá­nyo­dott, meg­be­te­ge­dett, sőt több el is pusztult.

 A vád sze­rint a Nóg­rád megyei férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban állat­tar­tó telep­he­lyén több mint száz haszon­ál­la­tot, köz­tük sza­ma­ra­kat, juho­kat és man­ga­li­ca ser­té­se­ket tar­tott. A telep az álla­tok tar­tá­sá­ra nem volt alkal­mas, a terü­le­tet ugyan­is sze­mét és álla­ti csont­ma­rad­vá­nyok borí­tot­ták, emel­lett az álla­tok­nak takar­mány, kiszol­gá­ló épü­let, illet­ve szél­vé­dett, szá­raz pihe­nő­hely sem volt.

A vád­lott har­minc­ki­lenc sza­ma­rat és közel ötven, külön­bö­ző faj­tá­jú juhot tar­tott, melyek gon­do­zá­sá­ra, ellá­tá­sá­ra és állat­or­vo­si vizs­gá­la­tá­ra nem for­dí­tott kellő figyel­met, meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű takar­mányt, vizet nem kap­tak. Mivel a sza­ma­rak patá­já­nak meg­fe­le­lő ápo­lá­sa is elma­radt, ez olyan mér­té­kű ízü­le­ti elvál­to­zást ered­mé­nye­zett, hogy a sza­ma­rak járás­kép­te­len­né vál­tak, közü­lük hét el is pusz­tult. A szük­sé­ges gon­do­zás elmu­lasz­tá­sa miatt több juh is rühös lett, rend­sze­res nyí­rá­suk, kör­mö­lé­sük szin­tén nem tör­tént meg.

Bár a ható­ság erre fel­szó­lí­tot­ta, a vád­lott az állat­te­te­me­ket sem szál­lít­tat­ta el, ezzel pedig a még élő jószá­go­kat fer­tő­zés­ve­szély­nek tette ki.

Annak elle­né­re, hogy a ható­ság 2018-ban a ser­tés­tar­tás­tól már eltil­tot­ta a vád­lot­tat, több man­ga­li­cát is tar­tott egy fém­há­ló­val elke­rí­tett részen, mely­ből éles drót­da­ra­bok áll­tak ki, mely miatt fenn­állt annak veszé­lye, hogy az álla­tok meg­sé­rül­het­nek. A vád­lott a ser­té­se­ket olyan terü­le­ten tar­tot­ta, melyet mély iszap borí­tott, szá­raz pihe­nő­he­lyük nekik sem volt.

Ezek a tar­tá­si körül­mé­nyek, a meg­fe­le­lő ápo­lás és gon­do­zás elma­ra­dá­sa az álla­tok­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott, több állat egész­ség­ká­ro­so­dást szen­ve­dett vagy elpusztult.

Az egy­ko­ri állat­or­vos vád­lott kama­rai tag­sá­gát a Magyar Állat­or­vo­si Kama­ra 2016-ban fel­füg­gesz­tet­te, az állat­egész­ség­ügyi szol­gál­ta­tói enge­dé­lyét bevonta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a koráb­ban már állat­kín­zás miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban. Indít­ványt tett a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re és az állat­or­vo­si tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól vég­le­ges hatállyal tör­té­nő eltil­tá­sá­ra, vala­mint a 258.175 Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zé­sé­re is.