Főoldal » Archív » Vádemelés az alvó barátnőjét kifosztó nővel szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, aki szil­vesz­te­ri mulat­ság köz­ben az őt ven­dég­lá­tó és alvó barát­nő­jét, vala­mint annak test­vé­rét lopta meg. 

A vád­lott a sér­tett test­vé­rek doro­gi laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott 2018. decem­ber 31-én, az egyik sér­tett ven­dé­ge­ként a Szil­vesz­tert a lakás­ban töl­töt­te, együtt ita­loz­tak, majd éjfél után mind­ket­ten elalud­tak.  A másik sér­tett nem tar­tóz­ko­dott a lakás­ban, az ő szo­bá­já­nak ajta­ja azon­ban nem volt kulcs­ra zárva.

A vád­lott a haj­na­li órák­ban fel­éb­redt, kihasz­nál­ta, hogy a barát­nő­je még alszik - ezál­tal véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban van - és az ágya mel­let­ti kis asz­tal­ról eltu­laj­do­ní­tot­ta 26.990,-Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját, vala­mint a tás­ká­já­ból 18.000,- Ft készpénzét.

Ezt köve­tő­en a vád­lott átment a másik szo­bá­ba és a szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a távol­le­vő sér­tett már­kás par­füm­jét, neszessze­rét, benne külön­bö­ző koz­me­ti­kai ter­mé­kek­kel, egy virág­min­tás női éksze­res dobozt, bizsu éksze­rek­kel és egy kar­órá­val, vala­mint egy aján­dék­cso­ma­got. A távol­le­vő sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak össz­ér­té­ke: 57.394,- Ft.

Az eltu­laj­do­ní­tott tár­gyak közül a vád­lott lakó­he­lyén lefog­la­lás­ra és a sér­tett­nek kiadás­ra került a virág­min­tás doboz a benne lévő éksze­rek­kel, ezzel a lopá­si kár­ból meg­té­rült 32.645,- Ft.

A vád­lott a mobil­te­le­font 10.000,-Ft-ért értékesítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 4.749,-Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.