Főoldal » Archív » Vádemelés az angol kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az angol állam­pol­gár­sá­gú, de kurd nem­ze­ti­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki idén már­ci­us­ban közel 7 kg ópi­u­mot pró­bált Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint az Irak kur­dok lakta terü­le­tén szü­le­tett, de 2011. óta Ang­li­á­ban élő és angol állam­pol­gár­ság­gal ren­del­ke­ző férfi 2017. már­ci­us 7-én uta­zott Irak­ba egy barát­já­val azért, hogy a csa­lád­ját meg­lá­to­gas­sa. A talál­ko­zó során meg­is­mer­ke­dett egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt sze­méllyel, aki fel­aján­lot­ta, hogy 500 angol font fejé­ben átad neki 7 cso­ma­got, ame­lyet a vád­lott­nak az autó­ja pót­ke­re­ké­be rejt­ve kell Ang­li­á­ba csem­pész­nie. A vád­lott ebbe bele­egye­zett, átad­ta a gép­ko­csit az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­nak, aki azt egy óra múlva vissza­ad­ta a vád­lott­nak a pót­ke­rék­be rej­tett  7 cso­mag kábí­tó­szer­rel. A vád­lott az autó­val vissza­in­dult Nagy-Britanniába, majd 2017. ápri­lis 13-án  este fél nyolc­kor belé­pés­re jelent­ke­zett Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re, a Rösz­ke autó­pá­lya határ­át­ke­lő­he­lyen. Az útle­vél­vizs­gá­la­tot köve­tő téte­les vám­vizs­gá­lat során az autó pót­ke­re­ké­ben meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a 7 cso­ma­got. A  7 kg kábí­tó­szer­gya­nús anyag­ról meg­ál­la­pí­tot­ták hogy ópi­u­mot, mor­fin­bá­zist vala­mint kode­in­bá­zist tar­tal­maz és amely­nek tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak mint­egy négyszerese.

A főügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.