Főoldal » Hírek » Vádemelés az anyját is rendszeresen ütlegelő erőszakos egri férfi ellen - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Töb­bek között a nyílt utcán is bán­tal­maz­ta szü­lő­any­ját az a közép­ko­rú férfi, aki­vel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő 2019 decem­be­re és 2020 júni­u­sa között az egri laká­sán rend­sze­re­sen rátá­madt 63 éves édes­any­já­ra, aki akko­ri­ban gya­kor­ta láto­gat­ta őt. A táma­dá­sok­ra álta­lá­ban azért került sor, mert a vád­lott nehez­mé­nyez­te, hogy fel­me­nő­je nem vitt neki bort vagy nyug­ta­tót. Meg­tör­tént, hogy a férfi ököl­lel ütöt­te az any­ját, ami­vel több ízben is nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

2020. júni­us 4-én, haj­nal­ban, a férfi Eger főte­rén talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki éppen azt a kutyát sétál­tat­ta, melyet elő­ző­leg kény­te­len volt magá­hoz venni a fiá­tól a hely­te­len bánás­mód miatt. A köz­te­rü­le­ten ennek kap­csán szó­vál­tás ala­kult ki a hoz­zá­tar­to­zók között, mely­nek végez­té­vel a vád­lott egy kapu­alj­ban ököl­lel agyba-főbe verte az idős asszonyt.

Tavaly augusz­tus 9-én a férfi az egri laká­sá­ban a barát­nő­jét is inzul­tál­ta. A nő – aki láto­ga­tó­ba érke­zett hozzá Buda­pest­ről – az ágyon ült, ami­kor a vád­lott min­den előz­mény nél­kül oda­lé­pett hozzá, elkér­te a sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát és a lak­cím­kár­tyá­ját, majd közöl­te, hogy mind­ket­tőt bevon­ja. Ezt köve­tő­en kulcs­ra zárta a bejá­ra­ti ajtót és egy kés­sel a kezé­ben azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy nem enge­di haza élve. Végül a nő csak heves kézi­tu­sa után tudott elme­ne­kül­ni a házból.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. A vád­ha­tó­ság emel­lett indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban kisza­bott tíz hónap fel­füg­gesz­tett fog­ház vég­re­haj­tá­sát is.