Főoldal » Hírek » Vádemelés az apját megölő 23 éves fiú ellen- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

Alko­hol és gyógy­szer hatá­sa alatt támadt isme­rő­sé­re egy 23 éves nyír­egy­há­zi férfi, és a vitá­ba beavat­ko­zó édes­ap­ját egy ruha­fo­gas­sal foj­to­gat­ta, majd kés­sel mell­ka­son szúrta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott édes­ap­ja a nyír­egy­há­zi csa­lá­di házá­ba befo­ga­dott egy helyi csa­lá­dot, akik az eme­le­ti részen lak­tak. A vád­lott­nak meg­tet­szett a csa­lád 15 éves lánya, aki­hez köze­led­ni pró­bált, de kap­cso­lat nem ala­kult ki közöt­tük. 2019. novem­ber 6-án éjjel itta­san és bódí­tó hatá­sú gyógy­sze­rek bevé­te­le után a vád­lott meg­ér­ke­zett édes­ap­ja házá­hoz, ahol az eme­le­ten talál­ta a lány alvó báty­ját. A fér­fit lerán­tot­ta a sző­nyeg­re, és köz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te, mert úgy gon­dol­ta, hogy fele­lős azért, hogy a húgá­val nem sike­rült köze­leb­bi viszony­ba kerül­nie. Foj­to­gat­ta a lány báty­ját, több­ször ököl­lel meg is ütöt­te. A dula­ko­dás­ra a föld­szint­ről fel­jött a vád­lott édes­ap­ja azért, hogy a továb­bi bán­tal­ma­zást meg­aka­dá­lyoz­za. A vád­lott ekkor az apjá­ra támadt, őt meg­ölés­sel fenye­get­te, miköz­ben levit­te a föld­re, mell­ka­sá­ra ült, majd több­ször meg­ütöt­te. Magá­hoz vett egy fém­ből készült ruha­fo­gast, amit a föl­dön fekvő édes­ap­ja nya­ká­hoz szo­rí­tott. A csa­lád­ta­gok köz­be­avat­ko­zá­sá­ra hagy­ta abba a bántalmazást.

Kis idő eltel­té­vel a vád­lott és édes­ap­ja lemen­tek a föld­szint­re, ahol a vád­lott magá­hoz vett két kony­ha­kést is, melyek közül egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú­val köze­pes erő­vel mell­ka­son szúr­ta az apját. Ezt köve­tő­en a hely­színt elhagy­ta, gép­ko­csi­val Kótaj­ba haj­tott, ahol a rend­őrök egy órán belül elfog­ták. A vád­lott édes­ap­ja más­nap a kór­ház­ban elhunyt.

Az ügyész­ség több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit. Amennyi­ben beis­me­rő val­lo­mást tenne a vád­lott és nem kérné a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, a megyei főügyész­ség sze­rint 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 2 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra kel­le­ne ítélni.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik. 

A fotón az elkö­ve­tés­hez hasz­nált ruha­fo­gas látható.