Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az áruház biztonsági osztályvezetőjével szemben

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki egy nagy­áru­ház biz­ton­sá­gi osz­tály­ve­ze­tő­je­ként néhány hóna­pon keresz­tül saját áru­há­zá­ból mint­egy 3,4 mil­lió forint érté­kű műsza­ki cik­ket lopott el.

A 34 éves kecs­ke­mé­ti férfi 2013 júni­u­sá­tól egy kis­kun­fél­egy­há­zi nagy­áru­ház biz­ton­sá­gi osz­tály­ve­ze­tő­je­ként dol­go­zott, ahol fel­ada­ta a betö­ré­ses és vagyon­vé­del­mi rend­sze­rek, vala­mint az áru­há­zi folya­ma­tok biz­ton­sá­gi kont­roll­ja volt.

A vád­lott e beosz­tá­sát fel­hasz­nál­va elha­tá­roz­ta, hogy az áru­ház­ban tárolt nagyobb érté­kű műsza­ki cik­ke­ket ellop­ja, és azo­kat tovább­ér­té­ke­sít­ve rend­sze­res haszon­ra tesz szert. 2015 ele­jén, néhány hónap lefor­gá­sa alatt az áru­ház táro­ló helyi­sé­gé­ből több alka­lom­mal össze­sen 90 db külön­bö­ző típu­sú mobil­te­le­font, 1 db elekt­ro­mos borot­vát, 3 db head­se­tet, 7 db hor­doz­ha­tó merev­le­mezt, 21 db tab­le­tet és 1 db motor­ada­lé­kot lopott el. Ezek mind­egyi­ke érté­ke­sí­tés­re váró, kifo­gás­ta­lan álla­pot­ban, és gyári cso­ma­go­lás­ban lévő ter­mék volt, melyek érté­ke több, mint 3,4 mil­lió forint volt.
A vád­lott az eltu­laj­do­ní­tott dol­gok egy részét érté­ke­sí­tés cél­já­ból átad­ta édes­any­já­nak, aki­nek nem volt tudo­má­sa arról, hogy azok lopás­ból szár­maz­nak. A nyo­mo­zás során a lopott műsza­ki cik­ke­ket meg­vá­sár­ló sze­mé­lyek­től össze­sen 92.500,- Ft érté­kű árut fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.