Főoldal » Archív » Vádemelés az autóbuszt kivilágítatlanul hagyó, és ezzel balesetet okozó sofőrrel szemben – FOTÓVAL

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy busz­so­főr ellen.

A vád­irat sze­rint az ötven­egy éves férfi 2018. ápri­lis 28-án menet­rend sze­rin­ti autó­buszt veze­tett Veszp­rém megyé­ben az esti órák­ban, ami­kor az autó­busz műsza­ki meg­hi­bá­so­dá­sa miatt lakott terü­le­ten kívül meg kel­lett áll­nia.  A leál­lí­tott autó­busz – mely­ről az uta­sok leszáll­tak - elfog­lal­ta a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li for­gal­mi sávot.

Mialatt a műsza­ki men­tés­re vár­tak, besö­té­te­dett, a sofőr azon­ban a KRESZ elő­írá­sa­it meg­szeg­ve az álló jár­mű­vet sem­mi­lyen módon nem vilá­gí­tot­ta ki, nem kap­csol­ta be a vész­vil­lo­gó­ját, hol­ott az műkö­dő­ké­pes volt, illet­ve az elaka­dás­jel­ző három­szö­get sem helyez­te ki.

Mind­eköz­ben a sér­tett házas­pár is ezen az útvo­na­lon köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ame­lyet a férj veze­tett, fele­sé­ge pedig a jobb olda­li ülé­sen fog­lalt helyet.

A szür­kü­let­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő férfi a kivi­lá­gí­tat­la­nul álló autó­buszt idő­ben nem ész­lel­het­te, ezért vész­fé­ke­zé­se elle­né­re 58-62 km/h sebes­ség­gel az autó­busz hátul­já­nak csapódott.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jobb olda­li ülés­ben ülő nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, férje nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­ese­tért fele­lős sofőr­rel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság felé.

A rend­őr­ség által koráb­ban kiadott – fény­ké­pet is tar­tal­ma­zó – köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/muszaki-hiba-miatt-parkolo-buszba-rohant-az-auto