Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az autókat és vasúti kocsikat megrongáló, kukát felgyújtó férfi ellen- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye-Fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen, aki Győr­ben hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg, fel­gyúj­tott és meg­ron­gált tíz hul­la­dék­gyűj­tő kon­té­nert, vala­mint Auszt­ri­á­ban egy vas­úti kocsi ülé­se­it gyúj­tot­ta fel.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Győr­ben haj­lék­ta­lan­ként élő férfi 2019 ápri­li­sá­ban egy éjsza­ka össze­sen hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg. A vád­lott lerúg­ta, letör­te az autók vissza­pil­lan­tó tük­re­it, abla­ko­kat tört be, ablak­tör­lő lapá­to­kat tört le. A ron­gá­lá­sok­kal össze­sen kb. 690 000 forint kárt okozott.

A vád­lott 2020 janu­ár­já­ban egy 1100 lite­res sze­lek­tív kon­té­ner­be feküdt be, majd onnan kiszállt és mezít­láb állva, „hogy sza­ba­dul­junk a gonosz­tól” meg­jegy­zés­sel fel­gyúj­tot­ta azt. Május­ban fel­gyúj­tott továb­bi kilenc sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő, ille­tő­leg ruha­tá­ro­ló kon­té­nert, és fém, vala­mint műanyag kuká­kat boro­ga­tott. Ezek közül két darab 240 lite­res hul­la­dék­gyűj­tő meg­re­pedt. Tet­té­vel a férfi kb. 626 000 forint kárt okozott.

Ezen túl­me­nő­en a ter­helt 2019 decem­be­ré­ben Auszt­ri­á­ban egy vonat­ban meg­gyúj­tott egy újsá­got, hogy a vagon­ban lévő tár­gya­kat fel­gyújt­sa, de az alkal­ma­zot­tak ész­lel­ték tet­tét és meg­aka­dá­lyoz­ták a kár­oko­zást. A vád­lott ezután a pero­non egy sze­me­tes­ko­sa­rat gyúj­tott fel, de a tüzet elol­tot­ták a vas­út­őr­ség tag­jai. Ekkor a vád­lott ismét a vonat­ra szállt, ahol WC papírt gyúj­tott meg és azzal a vagon két ülé­sét is fel­gyúj­tot­ta, így az oszt­rák vas­úti tár­sa­ság­nak több mint 2 mil­lió forint kárt okozott.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen több rend­be­li ron­gá­lás és garáz­da­ság miatt emelt vádat az ügyész­ség, vele szem­ben több mint öt év bün­te­tés is kiszabható.