Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az édesanyját zsaroló és bántalmazó szegvári férfival szemben

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szeg­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki 2015. máso­dik fél­évé­ben anya­gi gond­ja­i­ból is adó­dó­an zsa­rol­ta, ille­tő­leg bán­tal­maz­ta édesanyját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015. máju­sa és decem­be­re között közös ház­tar­tás­ban élt Szeg­vá­ron az édes­any­já­val. A vád­lott ebben az idő­szak­ban anya­gi gon­dok­kal küsz­kö­dött és leg­alább tíz alka­lom­mal köve­telt kisebb össze­gű kész­pénzt a sér­tet­től, amely­nek úgy adott nyo­ma­té­kot, hogy meg­fe­nye­get­te, amennyi­ben nem ad neki pénzt, akkor leszúr­ja. Meg­fe­nye­get­te továb­bá azért is, hogy 1.000.000.-Ft-os köl­csönt vegyen fel a vád­lott részé­re, ellen­ke­ző eset­ben meg­öli. A pénz­át­adá­sok érde­ké­ben a vád­lott a sér­tet­tet több­ször bán­tal­maz­ta. Az is elő­for­dult, hogy ököl­lel arcon, sze­men ütöt­te, leköp­te, meg­rug­dos­ta a sér­tet­tet. Volt, hogy a bán­tal­ma­zá­sok­hoz a vád­lott esz­közt is hasz­nált. A sér­tett által elszen­ve­dett sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li volt, azon­ban több eset­ben a súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sek lehe­tő­sé­ge is fennállt.

A sér­tett a fenye­ge­té­sek, bán­tal­ma­zá­sok hatá­sá­ra leg­alább 100.000.-Ft-ot adott át a vádlottnak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

Az előbb elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban, majd a más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.