Főoldal » Archív » Vádemelés az egyezségkötést követően

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a vád­eme­lést meg­elő­ző­en négy elkö­ve­tő közül kettő fér­fi­val kötött egyez­sé­get az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alapján. 

Az első­ren­dű vád­lott és a har­mad­ren­dű vád­lott 2017 ápri­li­sa és 2017. októ­ber első hete közöt­ti idő­ben Tata­bá­nya terü­le­tén rend­sze­res haszon­szer­zés cél­já­ból speed, exta­sy és mari­hu­á­na faj­tá­jú kábí­tó­szert érté­ke­sí­tett. Az első­ren­dű vád­lott exta­syt érté­ke­sí­tett har­mad­ren­dű vád­lott­nak, aki viszont mari­hua­nát adott el első­ren­dű vádlottnak.

Az első­ren­dű vád­lott élet­tár­sá­val, másod­ren­dű vád­lot­tal 2017. októ­ber 7-én gép­ko­csi­val Buda­pest­re utaz­tak, ahol egy ját­szó­té­ren az első­ren­dű vád­lott isme­ret­len sze­mély­től, 200 db exta­syt vásá­rolt tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal. A tab­let­ták szál­lí­tá­sa során, még aznap, 17 óra 25 perc­kor az M1 autó­pá­lya Tata­bá­nya, Óvá­ro­si lehaj­tó­já­nál az első­ren­dű vád­lott meg­lá­tott egy rend­őr­au­tót, amely után az élet­tár­sa anél­kül, hogy ebben a kábí­tó­szer vásár­lá­sa­kor első­ren­dű vád­lot­tal meg­egye­zett volna, a 200 db exta­sy tab­let­tát a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te abból a cél­ból, hogy az első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás sike­rét meg­hi­ú­sít­sa. Emi­att a másod­ren­dű vád­lot­tat az ügyész­ség az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő bűn­cse­lek­ménnyel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel vádolja.

A 200 darab exta­sy tab­let­tá­ból 100 dara­bot a rend­őri intéz­ke­dés során meg­ta­lál­tak a másod­ren­dű vád­lott alsó­ne­mű­jé­ben, a másik 100 dara­bot pedig a rend­őri intéz­ke­dés után a ter­hel­tek közös laká­sá­ban foga­na­to­sí­tott ház­ku­ta­tás során a másod­ren­dű vád­lott a mell­tar­tó­já­ból adta elő.

A har­mad­ren­dű vád­lott meg­bí­zá­sa alap­ján negyed­ren­dű vád­lott 2017. szep­tem­ber 15-én és 2017. szep­tem­ber 18-án alkal­man­ként leg­alább 100 gramm mari­hu­á­nát hozott el Buda­pest­ről egy isme­ret­len sze­mély­től, majd azo­kat Tata­bá­nyán átad­ta test­vé­ré­nek, aki azt tovább­ér­té­ke­sí­tet­te. Az elkö­ve­tő test­vé­rek 2017. októ­ber 05-én  sze­mély­gép­ko­csi­val Buda­örs­re men­tek és ott a har­mad­ren­dű vád­lott egy isme­ret­len sze­mély­től 300.000,- Ft össze­gért mari­hu­á­nát vásá­rolt érté­ke­sí­té­si cél­lal. Ezen a napon 15 óra 45 perc­kor a rend­őr­ség az M1-es autó­pá­lya tata­bá­nyai lehaj­tó­ja tér­sé­gé­ben ellen­őr­zés alá vonta a negyed­ren­dű vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, mely­ben a vád­lot­tak a kábí­tó­szert szállították.

A bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő első­ren­dű vád­lott ese­té­ben az érté­ke­sí­tés­re szánt, és az érté­ke­sí­tett kábí­tó­sze­rek mennyi­sé­ge eléri a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 214,36 %-a, erre figye­lem­mel az ügyész­ség öt évtől húsz évig, vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A har­mad­ren­dű és negyed­ren­dű vád­lot­tak ese­té­ben a kábí­tó­szer mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, azon­ban nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, erre figye­lem­mel őket az ügyész­ség 2-8 évig bün­tet­he­tő kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolja.

A har­mad­ren­dű és negyed­ren­dű vád­lot­tak­kal az ügyész­ség a vád­eme­lést meg­elő­ző­en egyez­sé­get kötött. Az ügyész­ség a vád­irat­ban elő­ké­szí­tő ülés kere­té­ben a meg­kö­tött egyez­ség­ben fog­lal­tak jóvá­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, ennek része­ként azt, hogy a bíró­ság a har­mad­ren­dű vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a negyed­ren­dű vád­lot­tat 2 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.

A 2018. júli­us 01-jén hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény min­den bűn­cse­lek­mény ese­té­ben lehe­tő­vé teszi a vád­irat benyúj­tá­sa előtt az egyez­ség meg­kö­té­sét a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről és annak jog­kö­vet­kez­mé­nye­i­ről, azon­ban a vád­irat­ban rög­zí­ten­dő tény­ál­lás, a bűn­cse­lek­mény minő­sí­té­se, elkob­zás és vagyon­el­kob­zás nem lehet egyez­ség tár­gya. Amennyi­ben a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben a har­mad­ren­dű és a negyed­ren­dű vád­lot­tak vonat­ko­zá­sá­ban tár­gya­lást nem tart, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szemben.

Az ügyész­ség az első­ren­dű és a másod­ren­dű vád­lot­tak­kal nem kötött egyez­sé­get az eljá­rás során. A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben ezek a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy az első­ren­dű vád­lot­tat 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, a másod­ren­dű vád­lot­tat 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je a bíróság.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék bírál­ja el.