Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Vádemelés az elektromos rollerrel ittasan közlekedő férfivel szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 52 éves sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki nagy tel­je­sít­mé­nyű elekt­ro­mos rol­le­ré­vel szen­ve­dett itta­san balesetet.

A férfi 2022. janu­ár 12-én dél­után Sal­gó­tar­ján lakott terü­le­tén ittas álla­pot­ban vezet­te a beépí­tett gépi meg­haj­tá­sú, 1600 W tel­je­sít­mény leadá­sá­ra képes elekt­ro­mo­tor­ral fel­sze­relt elekt­ro­mos rol­le­rét. Ittas­sá­ga miatt egy jár­da­sze­gély­nek ütkö­zött, a jár­dá­ra esve nyolc napon belül gyó­gyu­ló koponya- és arc­zú­zó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Szer­ve­ze­té­ben a bal­eset­kor mint­egy 2,5 ezre­lék vér­al­ko­hol kon­cent­rá­ció volt kimu­tat­ha­tó, ezzel meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, hogy jár­mű­vet csak az vezet­het, aki­nek szer­ve­ze­té­ben nincs sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alkohol.

A fér­fi­vel szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat, pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát indítványozva.

A közel­múlt­ban az ügyész­ség több fóru­mon is tájé­koz­tat­ta a köz­vé­le­ményt arról, hogy a gépi meg­haj­tá­sú rol­le­rek ittas veze­té­se azo­nos elbí­rá­lás alá esik azzal, ha vala­ki gép­ko­csit vagy motor­ke­rék­párt vezet ittasan.

A Leg­főbb Ügyész­ség témá­val kap­cso­la­tos film­je az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-ittasan-e-rollert-sem-szabad-vezetni-2