Főoldal » Archív » Vádemelés az élettársát cipőfűzővel megfojtó férfi ellen

Ember­ölés bűn­tet­té­vel és fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a nagy­ecse­di fér­fit, aki mialatt eltá­vo­zá­son volt a bör­tön­ből, össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, egy cipő­fű­ző­vel meg­foj­tot­ta, majd elrej­tő­zött a rend­őrök elől. 

A megyei főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a nagy­ecse­di férfi csa­lá­sért és lopá­sért 2018. feb­ru­ár 1-től töl­töt­te több mint három­éves bör­tön­bün­te­té­sét. Az állam­pusz­tai büntetés-végrehajtási inté­zet­ből 2018. júni­us 14-én két napos eltá­vo­zást kapott azért, hogy beteg édes­ap­ját meg­lá­to­gat­has­sa. 2018. júni­us 16-án kel­lett volna vissza­in­dul­nia a vád­lott­nak Állam­pusz­tá­ra, azon­ban úgy dön­tött, hogy nem foly­tat­ja a bör­tön­bün­te­té­sét, hanem inkább kül­föld­re szö­kik. Ezt meg­be­szél­te a 19 éves élet­tár­sá­val, aki ezzel egyet is értett.

2018. júni­us 16-án dél­előtt a vád­lott és élet­tár­sa a Nagy­ecsed mel­let­ti erdő­be men­tek, ahol vita támadt köz­tük, mert a sér­tett meg­gon­dol­ta magát, és nem akart a vád­lot­tal kül­föld­re szök­ni, hanem kérte, hogy inkább men­jen vissza a bör­tön­be. A vád­lott emi­att dühös lett, és a nad­rág­já­ról levet­te az övként hasz­nált cipő­fű­zőt, arra egy hur­kot készí­tett, majd az előt­te hala­dó sér­tett nya­ká­ra tette, azt meg­szo­rí­tot­ta, minek követ­kez­té­ben a sér­tett meg­ful­ladt. A vád­lott a sér­tet­tet az erdő­ben magá­ra hagy­ta, és a szom­széd falu­ban elrej­tő­zött. A rend­őr­ség nagy erők­kel keres­te a vád­lot­tat, akit más­nap dél­előtt egy lakat­lan ház­ban talál­tak meg.

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te és fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat, és zárja ki a fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből. Amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tenne, és azt a bíró­ság elfo­gad­ja, az ügyész­ség húsz év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát tart­ja indokoltnak.

A bün­te­tő­el­já­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.