Főoldal » Archív » Vádemelés az építkezésen figyelmetlenül sérülést okozó férfival szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2014. szep­tem­be­ré­ben, Sze­ge­den, egy épít­ke­zé­sen figyel­met­le­nül indí­tot­ta el az egyik gépet, a gép pedig levág­ta a beren­de­zést tisz­tí­tó mun­kás alkarját.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő az épít­ke­zé­sen gép­ke­ze­lői fel­ada­to­kat látott el. A tele­pen műkö­dő csi­gát 2014. szep­tem­ber 2-án a vád­lott meg akar­ta tisz­tí­ta­ni, ehhez a csi­gát be akar­ta indí­ta­ni, hogy a benne forgó spi­rál segít­sé­gé­vel a cemen­tet eltá­vo­lít­sa a gépből.

A vád­lott szólt a csiga mel­lett dol­go­zó mun­ká­sok­nak, hogy bekap­csol­ja a gépet, majd a kap­cso­ló­hoz ment. Ekkor az egyik mun­kás a csi­gá­hoz lépett, és benyúlt a csi­gá­ba azért, hogy a fel­tor­ló­dott cemen­tet kiszedje. 

A vád­lott a csi­gá­ra nem látott rá, annak elin­dí­tá­sá­hoz pedig le is kel­lett hajol­nia. A vád­lott a csi­gát bekap­csol­ta anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna róla, hogy ezt biz­ton­sá­go­san meg­te­he­ti. A spi­rál azon­nal elin­dult és levág­ta a sér­tett bal alkarját. 

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a csi­gát keze­lő fér­fit. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.