Főoldal » Hírek » Vádemelés az erőszakos nevelési módszerek miatt - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a taní­tó­nőt, aki a durva fegyel­me­zé­si mód­sze­re­i­vel veszé­lyez­tet­te a rábí­zott gye­re­kek testi, erköl­csi és értel­mi fej­lő­dé­sét.

A vád­irat sze­rint az 56 éves elkö­ve­tő több mint két évti­ze­de dol­go­zott peda­gó­gus­ként, és 2013 óta taní­tott egy Veszp­rém megyei álta­lá­nos isko­lá­ban, ahol ismert volt a túl­zott szi­go­rú­sá­gá­ról és fegyel­me­zé­si mód­sze­re­i­ről. Bánás­mód­ja gya­kor­ta ellen­tét­ben állt a gyer­me­kek élet­ko­ri sajá­tos­sá­ga­i­val, akik­kel szem­ben vissza­té­rő­en durva, meg­alá­zó és trá­gár kife­je­zé­se­ket hasz­nált, ha pedig a tanu­lók nem értet­ték a tan­anya­got, volt, hogy fel­rug­dos­ta az isko­la­tás­ká­i­kat, föld­höz vágta a füze­te­i­ket.

Egy test­vér­pár is a neve­lé­se alá került, a fiú­gyer­mek 2017-ben 8 éve­sen, húga 2019-ben 7 éve­sen lett a tanít­vá­nya. A taní­tó­nő mind­ket­tő­jük­kel szem­ben hason­ló­an durva mód­sze­re­ket alkal­ma­zott, továb­bá, ami­kor nem tet­szett neki a gye­re­kek visel­ke­dé­se, bán­tal­maz­ta is őket. A kis­fi­út egy­szer úgy meg­ütöt­te, hogy lefe­jel­te a padot és vér­zett a szája, melyet köve­tő­en a vád­lott kiküld­te a mos­dó­ba, majd elküld­te test­ne­ve­lés­órá­ra. Hibás házi fel­ada­ta miatt több­ször becs­mér­lő kife­je­zést tett a kis­lány értel­mi képes­sé­ge­i­re, de olyan is volt, hogy bün­te­tés­ből elvet­te a tíz­óra­i­ját, vagy egy rossz fel­adat­meg­ol­dás miatt szin­te az összes lapot kitép­te a füze­té­ből. 2020. év ele­jén egy rossz fel­adat­meg­ol­dást köve­tő­en tenyér­rel hom­lo­kon ütöt­te a pad­ban ülő gyer­me­ket, aki ennek követ­kez­té­ben hát­ra­esett, és a mögöt­te lévő padba verte a fejét.

A fiú­gyer­mek soká­ig nem mert szól­ni a neve­lő­szü­le­i­nek, csak miu­tán meg­tud­ta, hogy húgá­val is kegyet­le­nül bánik a taní­tó­ja, szá­molt be a vele tör­tén­tek­ről. A gyer­me­ke­ket ezt köve­tő­en másik isko­lá­ba írat­ták, ahol a prob­lé­má­ik meg­szűn­tek.

Az ügyész­ség a taní­tó­nő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek során tizen­nyolc év alat­ti sze­mé­lyek neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét végez­né, illet­ve vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne.