Főoldal » Archív » Vádemelés az idős sértettet ásóval bántalmazó nővel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi nővel szem­ben, aki több mint tizen­két alka­lom­mal ütöt­te meg az ágy­ban fekvő sértettet. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott több éve szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként lakott a hat­va­na­dik élet­évét már betöl­tött sér­tett­nél Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. A vád­lott 2017. júni­us 18-án a város külön­bö­ző kocs­má­i­ban sze­szes­italt fogyasz­tott, majd éjjel ért haza, és a kony­há­ban főzni kezdett. 

Az éjsza­kai főzés miatt a sér­tett és a vád­lott között szó­vál­tás ala­kult ki, amely során a sér­tett is meg­ütöt­te a vád­lot­tat, amire a nő úgy rea­gált, hogy az udvar­ra ment, és magá­hoz vette a fal­hoz támasz­tott ásót. Ami­kor a házba vissza­ment, a sér­tett már vissza­fe­küdt az ágyá­ba. Ekkor a vád­lott  az ágy­hoz lépett, és az ásó élé­vel a sér­tet­tet néhány perc alatt leg­alább tizen­két alka­lom­mal fejen, ille­tő­leg fel­ső­tes­ten ütöt­te. A sér­tett a hir­te­len táma­dás­sal szem­ben véde­kez­ni pró­bált, oldal­ra for­dult, vala­mint a kezé­vel pró­bál­ta az üté­se­ket elhá­rí­ta­ni, és a fejét megvédeni. 

A vád­lott ész­lel­te, hogy a bán­tal­ma­zá­sok miatt a sér­tett erő­sen vérez­ni kez­dett, cse­lek­mé­nyé­vel ekkor fel­ha­gyott, fel­hív­ta a rend­őrö­ket, majd kerék­pár­já­val távo­zott. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök ész­lel­ve a sér­tett álla­po­tát hozzá men­tőt hív­tak, míg a vád­lot­tat a rend­őrök­nek más­nap dél­ben sike­rült Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen elfogniuk. 

A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, és nyolc napon keresz­tül gyógy­ke­ze­lés­ben része­sült. A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett fel­ső­tes­tén, ille­tő­leg fején több­szö­rös vágott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, arc­csont­ja is eltö­rött, vala­mint kopo­nya­űri vér­zé­se is kelet­ke­zett. A mentő kiér­ke­zé­se­kor a sér­tett köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt. 

A főügyész­ség a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádolja. 

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.