Főoldal » Archív » Vádemelés az internetes csalóval szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki 2016. már­ci­us 8. és 2017. júli­us 8. között inter­ne­tes hir­de­té­si olda­la­kon ruhá­za­ti és műsza­ki ter­mé­ke­ket kínált eladásra.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő a hir­de­té­sek­re email-ben vagy tele­fo­non jelent­ke­ző, a ter­mé­ke­ket meg­vá­sá­rol­ni szán­dé­ko­zó sér­tet­tek­nek azt ígér­te, hogy azo­kat pos­tai úton a részük­re eljuttatja.

Az elkö­ve­tő­nek azon­ban nem állt szán­dé­ká­ban a ter­mé­kek érté­ke­sí­té­se, a sér­tet­te­ket ezzel téve­dés­be ejtet­te. A hir­de­té­sek alap­ján har­minc­öt sér­tett  utalt át külön­bö­ző, ese­ten­ként az  50.000 forin­tot meg nem hala­dó össze­ge­ket az elkö­ve­tő bankszámlájára.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben har­minc­öt rend­be­li, sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Járásbírósághoz.

A bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze a pol­gá­ri jogi igényt elő­ter­jesz­tő sér­tet­tek részé­re kár­té­rí­tés megfizetésére.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bírál­ja el.