Főoldal » Archív » Vádemelés az iskolai oktatóval szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről tar­tás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te, vala­mint kettő rend­be­li, tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re aljas indok­ból vagy cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in több száz, kis­ko­rú sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt tárolt, továb­bá hit­ok­ta­tói tevé­keny­sé­ge során aljas indok­ból, illet­ve cél­ból két gyer­me­ket a sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól meg­fosz­tott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2017. szep­tem­ber 1-től egy tata­bá­nyai álta­lá­nos isko­lá­ban alsó tago­za­tos gyer­me­kek hit­ok­ta­tó­ja­ként volt alkal­maz­va. A vád­lott 2018. máju­sá­ban mobil­te­le­fon­já­val fotó­kat és video­fel­vé­telt készí­tett a gyer­me­kek­ről, az egyik 7 éves gyer­me­ket a til­ta­ko­zá­sa elle­né­re fel­kap­ta, és fel­emel­te, illet­ve a nad­rág­ját comb­kö­zé­pig több­ször, egy alka­lom­mal pedig az alsó­ne­mű­jét is lehúz­ta.  Ugyan­ezen az órán a gyer­mek két egy­más mellé tolt szé­ken feküdt, ami­kor a vád­lott ráfe­küdt, és csak a sér­tett véde­ke­zé­se hatá­sá­ra hagy­ta abba a cse­lek­mé­nyét. Ugyan­ezen az órán egy másik 7 éves gyer­mek a leesett ceru­zá­já­ért ment le az asz­tal alá, ahon­nan a vád­lott nem enged­te fel­áll­ni, a gyer­mek fejét a ruhá­val fedett nemi szer­ve köze­lé­be húzta.

A vád­lott 2015. novem­be­ré­től 2018. júni­us 6-án tör­tént bűn­ügyi őri­zet­be véte­lé­ig kis­ko­rú gyer­me­kek­ről készült, a nemi vágy fel­kel­té­sé­re, illet­ve foko­zá­sá­ra alkal­mas, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő, több száz fotót, illet­ve video­fel­vé­telt szer­zett meg, ame­lye­ket infor­ma­ti­kai esz­kö­ze­in tárolt.

A vád­lot­tat koráb­ban a bíró­ság sze­mé­rem elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­ből 2015. már­ci­us 12-én sza­ba­dult fel­té­te­les ked­vez­ménnyel, erre figye­lem­mel az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott vissza­eső­nek minő­sül.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát az első fokú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig, mert fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, és amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 6 évben álla­pít­sa meg.