Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az italozó szülők ellen - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat egy házas­pár ellen, akik alko­ho­lis­ta élet­mód­juk miatt elha­nya­gol­ták, veszé­lyez­tet­ték gyermekeiket. 

A pécsi pár­nak négy fiú­gyer­me­ke szü­le­tett, akik a cse­lek­mé­nyek ide­jén 10, 7, 6 és 4 éve­sek vol­tak. A szü­lők mind­ket­ten rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak alko­holt, több­ször elő­for­dult, hogy itta­san men­tek a gye­re­ke­kért az óvo­dá­ba vagy a böl­cső­dé­be, és több alka­lom­mal intéz­ked­tek a rend­őrök velük szemben.

A szü­lők a gye­re­kek egész­sé­ges fej­lő­dé­sét azzal is veszé­lyez­tet­ték, hogy rend­sze­re­sen maguk­kal vit­ték őket ven­dég­lá­tó­he­lyek­re, ahol az ő jelen­lé­tük­ben gyak­ran késő estig ita­loz­tak. Egy ilyen alka­lom­mal az anya több órára magá­ra hagy­ta a napon a baba­ko­csi­ban lévő alig egy éves gyer­me­két, aki emi­att orvo­si ellá­tás­ra szorult.

A vád­lot­tak gyak­ran maga­te­he­tet­len álla­pot­ba kerül­tek az ittas­sá­guk miatt, így a gyer­me­kek több­ször fel­ügye­let nél­kül voltak.

Az alko­ho­lis­ta élet­mód mel­lett a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét a gyer­me­kek előtt, akik­nek sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sé­re ez is káro­san hatott.

A vád­lot­tak elha­nya­gol­ták gyer­me­ke­i­ket, őket rend­sze­re­sen veszély­nek tet­ték ki, így cse­le­ke­mé­nyük kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa mel­lett – szün­tes­se meg mind­két vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogát a négy gyer­mek vonatkozásában.