Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés az M1-es autópályán árokba borult busz ügyében

A Győri Járá­si Ügyész­ség tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a buszsofőrt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint tavaly ősszel egy éjsza­kai idő­pont­ban 14 utast szál­lí­tott Pozsony­ból Győr­be a szer­ző­dé­ses járat, mely egy szál­lí­tást végző flot­ta másik két autó­bu­sza között haladt.

A busz - a sofőr fáradt­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt - lement az M1-es autó­pá­lya úttest­jé­ről, majd az út menti árok rézsű­jén a jobb olda­lá­ra borul­va állt meg.

A bal­eset­ben hét utas súlyos, továb­bi hét utas pedig könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az autó­busz veze­tő­je a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét szeg­te meg, amely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki biz­ton­sá­gos veze­tés­re képes álla­pot­ban van.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. A bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­ses eljá­rás­ban – bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indítványt.