Főoldal » Hírek » Vádemelés az OLAF által is vizsgált, több mint 300 millió forintos költségvetési csalási ügyben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult, uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­lé­vel kap­cso­la­tos bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség 11 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség 2011-2012. évben több olyan – nagyobb részt uniós for­rá­sok­ból meg­va­ló­su­ló – pályá­za­ti fel­hí­vást tett közzé, ame­lyek­nek célja a hát­rá­nyos hely­ze­tű tér­sé­gek­ben tör­té­nő gaz­da­ság­fej­lesz­tés és munkalehetőség-teremtés támo­ga­tá­sa volt. Az egyik vád­lott, egy infor­ma­ti­kai szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó cég kép­vi­se­lő­je 3 pályá­za­tot is benyúj­tott, ame­lyek­kel össze­sen 324 mil­lió forint támo­ga­tást nyert el oly módon, hogy tár­sai segít­sé­gé­vel több pon­ton szán­dé­ko­san meg­sér­tet­te a kiírá­si fel­té­te­le­ket, melye­ket igye­ke­zett lep­lez­ni. Így pél­dá­ul a tény­le­ge­sen buda­pes­ti meg­va­ló­su­lá­si hely­szín helyett egy vidé­ki hely­színt jelölt meg, és elő­for­dult olyan eset is, hogy a lát­szat erő­sí­té­se érde­ké­ben egyik társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel vidék­re utaz­tat­ta a mun­ka­vál­la­ló­kat, továb­bá olyan alkal­ma­zot­tak­ra is elszá­molt támo­ga­tást, akik nem is dol­goz­tak a pro­jek­te­ken. Emel­lett, ugyan­csak tár­sai segít­sé­gé­vel, köz­be­ik­ta­tott cégek­kel szer­ző­dé­ses lán­co­kat ala­kí­tott ki, annak érde­ké­ben, hogy elfed­je a tény­le­ges üzle­ti kap­cso­la­to­kat, illet­ve a pro­jek­tek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges infor­ma­ti­kai fej­lesz­té­sek árát mes­ter­sé­ge­sen, indo­ko­lat­la­nul meg­nö­vel­je, és ezál­tal több támo­ga­tást tud­jon igényelni.

A pályá­za­ti össze­gek csa­lárd elnye­ré­se mel­lett egyes vád­lot­tak az alvál­lal­ko­zói lán­cok­ban fik­tív szám­lák­kal jogo­su­lat­la­nul csök­ken­tet­ték a fize­ten­dő áfát.

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­ta­la (OLAF) vizs­gál­ta a támo­ga­tá­so­kat és aján­lás­sal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé, amely­nek ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben nyo­mo­zást ren­delt el, ame­lyet a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal teljesített.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge, vala­mint más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat. A főügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó, illet­ve vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sek, pénz­bün­te­té­sek, cég­ve­ze­tés­től eltil­tá­sok kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zá­sok alkal­ma­zá­sá­ra tett indítványt.

Az OLAF és Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge kap­cso­la­tát mutat­ják be a Leg­főbb Ügyész­ség köz­le­mé­nyei, ame­lyek itt érhe­tő­ek el:

Tovább­ra is kiemel­ke­dő­en tel­je­sít a magyar ügyész­ség – az uniós átla­got lénye­ge­sen meg­ha­la­dó arány­ban emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sai nyo­mán - a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)

Mun­ka­meg­ál­la­po­dást kötött a Leg­főbb Ügyész­ség és az OLAF - a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)