Főoldal » Archív » Vádemelés az öt szerb embercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal az öt szerb fér­fi­val szem­ben, akik tavaly ősszel pró­bál­tak meg mig­rán­so­kat Auszt­ri­á­ba csempészni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2017. szep­tem­ber 16-án jöt­tek Magyar­or­szág­ra, Ásott­ha­lom tér­sé­gé­be a magyar-szerb állam­ha­tár köze­lé­be, hogy az isme­ret­len tár­sa­ik által négy nap­pal koráb­ban a hatá­ron ille­gá­li­san átjut­ta­tott és addig az erdő­ben buj­ká­ló ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket szál­lít­sa­nak Auszt­ri­á­ba. A vád­lot­tak közül ket­ten egy-egy autót vezet­tek, tár­sa­ik utas­ként fog­lal­tak helyet a gép­ko­csik­ban. Az egyik autó­ba 2017. szep­tem­ber 16-án este 10 óra körü­li idő­ben fel­vet­tek 11 afgán és 1 bang­la­de­si állam­pol­gárt, míg a másik jármű fel­ve­ze­tő autó­ként haladt az 55-ös számú főúton. Fel­ada­ta az volt, hogy a mögöt­te jövő és a határt jog­el­le­ne­sen átlé­pő sze­mé­lye­ket szál­lí­tó gép­ko­csi veze­tő­jét mobil­te­le­fo­non érte­sít­se a rend­őrök moz­gá­sá­ról és a vár­ha­tó ellen­őr­zé­sek­ről a mig­rán­sok Auszt­ri­á­ba tör­té­nő biz­ton­sá­gos szál­lí­tá­sa érde­ké­ben. Ami­kor a fel­ve­ze­tő autó­ban utazó vád­lot­tak ész­lel­ték a rend­őri jelen­lé­tet, érte­sí­tet­ték a mögöt­tük hala­dó autó veze­tő­jét tele­fo­non, hogy hagy­jon ott min­dent és fus­son el a kocsi­tól. Miu­tán a fel­ve­ze­tő autó tovább­ha­ladt, a rend­őrök a mig­rán­so­kat szál­lí­tó autót ellen­őr­zés alá akar­ták vonni, azon­ban a veze­tő­je miu­tán meg­állt, kiszáll­va mene­kül­ni kez­dett és őt csak üldö­zést köve­tő­en tud­ták elfog­ni a rend­őrök. Ugyan­így a fel­ve­ze­tő autót is csak közel 6 km-es autós üldö­zés után tud­ták ellen­őr­zés alá vonni és az abban uta­zó­kat előállítani.

Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők az ember­csem­pé­szé­sért pon­to­san meg nem álla­pít­ha­tó össze­get fizet­tek a vádlottaknak.

A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a csem­pé­szés­hez hasz­nált autók rend­szá­ma­it lesze­rel­ték, azok­ra hamis sváj­ci for­gal­mi rend­szá­mot sze­rel­tek, vala­mint a gép­ko­csi­kat hamis for­gal­mi enge­dé­lyek­kel is ellátták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­ta­kat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.