Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Vádemelés az ukrán embercsempésszel szemben - A Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal az ukrán fér­fi­val szem­ben, aki 2020. már­ci­us 14-én Magyar­or­szá­gon jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­ko­dó négy szír állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az ország­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A vád­irat sze­rint a ter­helt isme­ret­len sze­mé­lyek­kel lét­re­jött meg­ál­la­po­dás alap­ján Baja kör­nyé­kén, isme­ret­len tár­sá­tól tele­fo­non kapott uta­sí­tás alap­ján éjsza­ka fel­vet­te a jár­mű­vé­be azt a négy szír sze­mélyt, akik az ország terü­le­té­re a zom­bo­ri határ­át­ke­lő­hely köze­lé­ben, a zöld­ha­tá­ron hatol­tak be illegálisan.

A vád­lot­tat és a vele utazó sze­mé­lye­ket az M6-os autó­pá­lya 40-es kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­nél a rend­őr­ség ellen­őriz­te, így cse­lek­mé­nye lelepleződött.

Az ille­gá­lis beván­dor­lók a hazá­juk­ból a cél­ál­lo­más­ra tör­té­nő érke­zés érde­ké­ben fejen­ként 2.000 eurót helyez­tek letét­be isme­ret­len sze­mély­nél, aki a beván­dor­lók sike­res meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en fizet­te volna ki a vádlottat.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel -vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát indítványozta.