Főoldal » Hírek » Vádemelés az „unokázós” bűnszervezet vezetője ellen - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves sajó­ka­zai férfi ellen, aki uno­ká­zós csa­lá­so­kat vég­re­haj­tó bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az Egye­sült Király­ság­ban élő vád­lott 2020. évben un. uno­ká­zós csa­lá­so­kat elkö­ve­tő bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, ame­lyet kül­föld­ről irá­nyí­tott. A kons­pi­ra­tív módon adott uta­sí­tá­sai sze­rint eljá­ró magyar­or­szá­gi hoz­zá­tar­to­zó­ja, egy 23 éves szom­bat­he­lyi nő szer­vez­te be a futárokat.

Az elkö­ve­té­si mód­sze­rük sze­rint a férfi angol elő­hí­vó­jú szám­ról Magyar­or­szá­gon élő, idős sze­mé­lye­ket hívott fel tele­fo­non. Magát valót­la­nul a sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak, fiá­nak, uno­ká­já­nak adta ki, és azt állí­tot­ta, hogy sze­mé­lyi sérü­lés­sel járó autó bal­ese­tet oko­zott, amely során nagy érté­kű kár kelet­ke­zett. A férfi az idős sér­tet­tek sze­ret­te­i­kért érzett aggo­dal­mát kihasz­nál­va nagyobb össze­gű kész­pénzt kért azért, hogy ren­dez­ni tudja a kárt. Közöl­te velük továb­bá, hogy a pén­zért hama­ro­san az egyik isme­rő­se – a futár – fog elmenni.

A sér­tet­tek téve­dés­be ejté­sét köve­tő­en a férfi a sér­tett lakó­he­lyé­hez küld­te a tár­sa­it. A futár magát a sér­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja barát­já­nak, isme­rő­sé­nek kiad­va átvet­te a pénzt. A magyar­or­szá­gi elkö­ve­tők az összeg felét később eljut­tat­ták a vád­lott­hoz, a másik felét a saját meg­él­he­té­sük­re fordították.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 ápri­li­sá­ban egy báta­szé­ki, egy bajai, egy örké­nyi és egy nagy­ka­ni­zsai idős asszony­tól össze­sen közel két és fél mil­lió forin­tot csalt ki. Továb­bi kettő szek­szár­di sér­tet­tet is téve­dés­be akart ejte­ni, de ese­tük­ben nem járt sikerrel.

A brit ható­sá­gok az elkö­ve­tőt európai- és nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2020 novem­be­ré­ben Ang­li­á­ban elfog­ták, majd tavaly augusz­tus­ban átad­ták Magyar­or­szág­nak. A férfi jelen­leg jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti, szin­tén csa­lá­sok miatt.

Az ügyész­ség a külö­nös és több­szö­rös vissza­eső fér­fit bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.

A vád­lott tár­sai közül kettő vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős marasz­ta­ló íté­let szü­le­tett, a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő negye­dik elkö­ve­tő­vel szem­ben a Szek­szár­di Járás­bí­ró­sá­gon folyik az eljárás.

Az ügyész­ség által a bűn­szer­ve­zet többi tag­já­val szem­be­ni vád­eme­lés­ről kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/unokazos-csalok-elleni-vademeles-a-tolna-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/