Főoldal » Hírek » Vádemelés bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközéleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a háló­zat négy magyar tagja ellen emelt vádat.

Az egyik vád­lott 2019-ben Sze­ge­den, büntetés-végrehajtási inté­zet­ben ismer­ke­dett meg egy kül­föl­di fér­fi­val, aki ember­csem­pész cse­lek­mény miatt töl­töt­te ott a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét, majd sza­ba­du­lá­su­kat köve­tő­en inter­ne­ten, egy közös­sé­gi olda­lon tar­tot­ták tovább a kap­cso­la­tot. Ez a férfi vette rá 2020 ápri­li­sá­ban a vád­lot­tat arra, hogy működ­jön közre az ille­gá­lis mig­rán­sok Magyar­or­szág terü­le­tén való átszál­lí­tá­sá­ban, a magyar-osztrák határ­hoz tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­ban, főként azzal, hogy sofő­rö­ket sze­rez a feladatra.

Ezt köve­tő­en már a magyar férfi szer­vez­te be a másik három vád­lot­tat, majd egy­faj­ta koor­di­ná­tor­ként köz­ve­tí­tet­te a meg­bí­zó uta­sí­tá­sa­it a cso­port többi tag­já­nak. Így ő kapta meg a meg­bí­zó­tól a mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges talál­ko­zá­si pon­tok GPS-koordinátáit, illet­ve biz­to­sí­tá­si fel­ada­to­kat is ellá­tott az úgy­ne­ve­zett elő­fu­tó autó veze­tő­je­ként. Logisz­ti­kai fel­ada­to­kat is vég­zett, mint a meg­adott koor­di­ná­ták­ra a mig­rán­sok részé­re tar­tós élel­mi­szer, ásvány­víz, tele­fo­nos kom­mu­ni­ká­ci­ót segí­tő esz­kö­zök elhelyezése.

A vád­lot­tak a kül­föl­di köz­pon­tú, ember­csem­pé­szet­tel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­zet szer­ve­ző fel­ada­to­kat ellá­tó tag­já­tól kapott meg­bí­zá­so­kat vál­to­zó beosz­tás alap­ján, több­nyi­re két vagy három bérelt, illet­ve saját tulaj­do­nú sze­mély­gép­ko­csi hasz­ná­la­tá­val vit­ték vég­hez. Külön­bö­ző hely­szí­ne­ken, a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Magyar­or­szág terü­le­tén vet­ték fel az ember­csem­pész háló­zat segít­sé­gé­vel a zöld­ha­tá­ron átju­tó, azon­ban Magyar­or­szá­gon való jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­su­kat sem­mi­lyen legá­lis irat­tal iga­zol­ni nem tudó mig­rán­so­kat, majd őket a magyar-osztrák határ­hoz, több­nyi­re Sop­ron köze­lé­be szál­lí­tot­ták, abból a cél­ból, hogy segít­sék őket az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­ben. Egy­más­sal és a meg­bí­zó­val inter­net alapú kom­mu­ni­ká­ci­ót foly­tat­tak. A sike­res szál­lí­tá­so­kért járó anya­gi ellen­té­te­le­zést kész­pénz­ben kap­ták meg, álta­lá­ban Buda­pes­ten egy kávézóban.

2020. május 28. és júni­us 22. között, elfo­gá­su­kig a vád­lot­tak leg­alább hat­van sze­mély szál­lí­tá­sá­ban vet­tek részt, rend­sze­res haszon­szer­zés­re törekedve.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól hatá­ro­zott időre eltil­tá­su­kat szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járásbíróságnál.

Az ügy­ben 2021. május 22. nap­ján kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-embercsempesz-bunszervezetet