Főoldal » Hírek » Vádemelés egy 13 évvel ezelőtti rablás ügyében - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség egy 45 éves bün­tet­len elő­éle­tű győr­új­ba­rá­ti férfi ellen, aki 2008 máju­sá­ban Med­gyes­egy­há­zán isme­ret­len tár­sá­val rabolt. Az elkö­ve­tő azo­no­sí­tá­sát a szak­ér­tői mód­sze­rek fej­lő­dé­se tette lehetővé.

A ter­helt és isme­ret­len társa – egy tipp­adást köve­tő­en – 2008. augusz­tus 15. nap­ján meg­je­len­tek egy cég med­gyes­egy­há­zai iro­dá­já­ban, ahol egye­dül tar­tóz­ko­dott az ügy­ve­ze­tő fele­sé­ge. A rab­lók paró­kát, álba­juszt, rend­őr­sé­gi gya­kor­ló egyen­ru­há­ra hason­lí­tó alsót és fel­sőt, vala­mint base­ball sap­kát visel­tek, kezük­re fehér színű gumi­kesz­tyűt húz­tak. A ter­helt­nél táska, műanyag gyors­kö­tö­ző, ragasz­tó­sza­lag, míg társa kezé­ben egy marok­lő­fegy­ver­nek lát­szó tárgy volt. A ter­helt társa a fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat a kezé­ben tart­va közöl­te az iro­dá­ban tar­tóz­ko­dó nővel, hogy „Ez rab­lás!” és a pénzt adja oda. A sér­tett közöl­te, hogy a pénz pán­cél­szek­rény­ben van, ekkor a bűn­társ a fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat a nő arcá­hoz tar­tot­ta, másik kezé­vel meg­ra­gad­ta, a szék­ről fel­rán­tot­ta, majd nya­ká­nál fogva, maga előtt tolva-lökdösve a pán­cél­szek­rény­hez vezette.

Miu­tán a sér­tett a pán­cél­szek­rényt kinyi­tot­ta, a ter­helt abból közel 570.000 forin­tot a tás­ká­ba pakolt, köz­ben társa fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy üljön le a föld­re és a keze­it tegye hátra. Ezután a ter­helt a nő keze­it gyors­kö­tö­ző­vel össze­kö­töt­te, a szá­ját ragasz­tó­sza­lag­gal bera­gasz­tot­ta, melyet végól a társa fel­szó­lí­tá­sá­ra levett. Ezt köve­tő­en a nőt belök­dös­ték a mos­dó­ba, majd azért, hogy ne tud­jon kijön­ni, egy gáz­tűz­he­lyet tol­tak az ajtó elé, végül autó­val elhajtottak. 

A hely­szí­nen hagyott DNS minta szol­gált ala­pul évek­kel később az elkö­ve­tő azonosításához.

A járá­si ügyész­ség mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit beis­me­ré­se ese­tén is fegy­ház­bün­te­tés­re, mel­let­te pénz­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a rab­lás­sal szer­zett pénz ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást, és köte­lez­ze több mint 5.600.000 forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.