Főoldal » Archív » Vádemelés egy 1997-ben elkövetett emberölés ügyében - FOTÓKKAL

A Békés Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ötven­egy éves fér­fi­val szem­ben, aki 1997. janu­ár 1-jén Békés­csa­bán meg­öl­te egy rak­tár­áru­ház vezetőjét.

A vád sze­rint a csor­vá­si férfi a koráb­ban ott dol­go­zó barát­já­tól tudta meg, hogy a békés­csa­bai rak­tár­áru­ház nagy kész­pénz­for­gal­mat bonyo­lít le, ezért 1996 novem­be­ré­ben terv­be vet­ték, hogy kira­bol­ják a helyet. Szil­vesz­ter éjsza­ka után, 1997. janu­ár 1-jén, a férfi azon­ban egye­dül indult el Békés­csa­bá­ra, ahol bemá­szott a volt tég­la­gyá­ri épü­let terül­té­re, majd meg­vár­ta, hogy a rak­tár­áru­ház veze­tő­je megérkezzen.

Miu­tán a sér­tett meg­ér­ke­zett, az elkö­ve­tő az arcát maszk­kal elta­kar­va követ­te őt az áru­ház iro­dá­já­ba, és a kész­pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A sér­tett ellen­állt, ezért a vád­lott a magá­val vitt lőfegy­ver­rel mell­ka­son és hason lőtte, majd az ezután is moz­gás­ké­pes fér­fi­tól ismét a kész­pénzt köve­tel­te. A sér­tett ekkor meg­pró­bált elme­ne­kül­ni az iro­dá­ból, ekkor a vád­lott egy alka­lom­mal háton lőtte, ami­től a sér­tett a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezután a nyi­tott pán­cél­szek­rény­ből elvett közel két és fél mil­lió forin­tot, majd a hely­szín­ről távo­zott. Mene­kü­lé­se során a férfi az elkö­ve­tés­nél hasz­nált masz­kot elhagy­ta, amely az igaz­ság­ügyi gene­ti­ka fej­lő­dé­se miatt közel húsz év után, 2016-ban a nyo­má­ra vezet­te a rendőrséget.

Az ügyé­szi fel­ügye­let mel­lett folyó sike­res nyo­mo­zás után a Békés Megyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, amely cse­lek­mény az elkö­ve­tés­kor hatály­ban lévő bün­te­tő tör­vény sze­rint tíz­től tizen­öt évig, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A főügyész­ség a más ügy miatt sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A nyo­mo­zás lezá­rá­sa­kor kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az elkö­ve­tés hely­szí­nén készült fény­kép­fel­vé­te­lek­kel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nincs-elfelejtett-bunugy-minden-reszlet-fontos#6