Főoldal » Archív » Vádemelés egy 2010-es rablás ügyében

2010 nya­rán két férfi fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­tét való­sí­tot­ta meg egy győri házas­pár sérelmére.

A vád sze­rint a két férfi azon az estén beko­po­gott a győri lakás­ba, majd egyi­kük bedug­ta a lábát az ajtót kinyi­tó idős hölgy mel­lett az ajtó­nyí­lás­ba. Ezután az ajtót benyom­ták és mind­két elkö­ve­tő bement.

Oda­bent egyi­kük hátul­ról lefog­ta a höl­gyet és pisz­toly­nak lát­szó tár­gyat szo­rí­tott a mell­ka­sá­hoz. Ezalatt mási­kuk a sikol­to­zás­ra oda­ér­ke­ző fér­jet pró­bál­ta feltartóztatni.

Miu­tán mind­két sér­tett kiju­tott a lép­cső­ház­ba, az elkö­ve­tők a lakás ajta­ját becsap­ták és a lakás­ban kuta­tást végez­tek. Mivel érté­ket nem talál­tak, anél­kül hagy­ták el a lakást. A lép­cső­ház­ból a bejá­ra­ti ajtó üve­gét kitör­ték és a nyí­lá­son kibúj­va jutot­tak ki az utcá­ra, ahon­nan elfutottak.

A bűn­cse­lek­mény miatt az egyik elkö­ve­tőt a bíró­ság már koráb­ban, 2015 őszén minő­sí­tett rab­lás, minő­sí­tett magán­lak­sér­tés és ron­gá­lás miatt - hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként - kilenc év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A vád­lot­tal szem­ben öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.