Főoldal » Archív » Vádemelés egy alkalmi ismerősét kirabló nő ellen

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 48 éves nővel szem­ben, aki a lopást ész­le­lő sér­tett bán­tal­ma­zá­sa árán tar­tot­ta meg és vitte magá­val az idős férfi pén­zét a lakásból.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a nő 2017 nya­rán, Süme­gen figyelt fel a köz­té­ri padon ülő, 70. élet­évét betöl­tött, járó­bot­tal köz­le­ke­dő sértettre.

Az elkö­ve­tő meg­hí­vat­ta magát a sér­tett laká­sá­ra, ahol kávét akart fel­ten­ni. Nem tudta meg­gyúj­ta­ni a lán­got a tűz­he­lyen, ezért a sér­tett segít­sé­gét kérte. Miköz­ben a sér­tett a kony­há­ban tar­tóz­ko­dott, a nő bement a szo­bá­ba. Az ágy­ta­ka­ró alatt ész­re­vet­te a sér­tett kézi­tás­ká­ját, ami­ből kivett 60.000 forintot.

A sér­tett a szo­bá­ba érve látta, hogy a taka­rót elmoz­dí­tot­ták. Rög­tön ellen­őriz­te a tás­kát és ész­re­vet­te, hogy hiány­zik a pénze. Szá­mon kérte a vád­lot­tat, aki vissza­uta­sí­tot­ta a gya­nú­sí­tást, és  távoz­ni akart a lakásból.

A sér­tett ekkor a tás­ká­ja pánt­ját meg­fog­va pró­bál­ta a vád­lot­tat vissza­tar­ta­ni. A vád­lott a tás­kát magá­hoz szo­rí­tot­ta és meg­lök­te a sér­tet­tet. A férfi követ­te a bejá­ra­ti ajtó felé igyek­vő nőt és meg­kí­sé­rel­te a hajá­nál fogva vissza­tar­ta­ni. Az elkö­ve­tő ekkor, hogy a kulcs­ra zárt ajtót kinyit­has­sa, több­ször meg­ütöt­te, majd a pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg is kar­mol­ta a sér­tet­tet. A vád­lott végül kisza­ba­dult a sér­tett fogá­sá­ból, és az ajtó­kul­csot is magá­nál tart­va távozott.

A nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta a pénzt az elkö­ve­tő­nél tar­tott ház­ku­ta­tás során, és vissza­ad­ta a sér­tett­nek. Az oko­zott kár – a szük­sé­ges­sé vált zár­cse­re költ­sé­gén túl – tel­jes egé­szé­ben megtérült.