Főoldal » Archív » Vádemelés egy békési halálos baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 18 éves vész­tői fér­fi­val szem­ben, aki 2018. augusz­tu­sá­ban – még fia­tal­ko­rú­ként – Békés kül­te­rü­le­tén oko­zott halá­los balesetet.

A vád­lott 2018. augusz­tus 14-én dél körül egy sze­mély­gép­ko­csit veze­tett a 4238-as számú úton, Békés lakott terü­le­tén kívül, Tar­hos felől Békés irá­nyá­ba a lakott terü­le­ten kívül enge­dé­lye­zett 90 km/óra sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve, 128-129 km/óra sebes­ség­gel. A vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi a köz­úti köz­le­ke­dés­re alkal­mat­lan álla­po­tú volt, mivel a hátsó gumi­ab­ron­csai avul­tak vol­tak, az egyik repe­de­zett is. A vád­lott hala­dá­sa köz­ben egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ba ezzel az eltúl­zott sebes­ség­gel haladt be, ezért a gép­ko­csi­ja sod­ród­va áttért a menet­irány sze­rin­ti bal­ol­dal­ra, s ott össze­üt­kö­zött a vele szem­ből érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­val. A szem­ből érke­ző jármű veze­tő­je a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos mell­ka­si és szív­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhalálozott.

A vád­lott szán­dé­ko­san meg­szeg­te a KRESZ azon sza­bá­lyát, mely sze­rint sze­mély­gép­ko­csi­val lakott terü­le­ten kívül, egyéb úton leg­fel­jebb 90 km/óra sebes­ség­gel sza­bad közlekedni.

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Béké­si Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/gyorsan-hajtott-halalos-balesetet