Főoldal » Hírek » Vádemelés egy debreceni graffitis ellen - FOTÓKKAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint Deb­re­cen külön­bö­ző épü­le­te­it és több vas­úti kocsit is meg­ron­gált festékszóróval.

A vád sze­rint a vád­lott 2020 tava­szán három­szor meg­je­lent az egyik deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más terü­le­tén, ahol vas­úti kocsi­kat ron­gált meg. A férfi külön­bö­ző színű aero­szo­los fes­ték­szó­ró­val nagy­mé­re­tű fal­fir­ká­kat fújt a kocsik­ra, ezzel a vas­út­tár­sa­ság­nak több mint 50.000 forint kárt okozott.

A férfi ugyan­így továb­bi három alka­lom­mal a sér­tett tulaj­do­ná­ban lévő beton­ke­rí­té­se­ket is meg­ron­gál­ta. A vád­lott 2018 telén az egyik deb­re­ce­ni vas­út­ál­lo­más épü­le­té­nek hom­lok­za­tá­ra is graf­fi­tit fújt. A vas­út­ál­lo­más épü­le­te helyi véde­lem alatt áll, így tette súlyo­sab­ban minő­sül. A vád­lott a sér­tett­nek össze­sen több mint 350.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott, amely rész­ben megtérült.

2017 tava­sza és 2019 ősze között a férfi össze­sen hat deb­re­ce­ni épü­le­tet is meg­ron­gált fes­ték­szó­ró­val. Az épü­le­tek­re és tár­sas­há­zak­ra fújt fal­fi­kák­kal össze­sen közel 850.000,- forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek, amely rész­ben megtérült.

A vád­lott a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során beis­mer­te tet­tét, hely­szí­ni kihall­ga­tá­sa alkal­má­val maga mutat­ta meg néhány koráb­bi bűn­cse­lek­mény hely­szí­nét. A sér­tet­tek a nyo­mo­zás során kér­ték a káruk meg­té­rí­té­sét, pol­gá­ri jogi igényt jelen­tet­tek be.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben régé­sze­ti lelő­hely meg­ron­gá­lá­sá­val foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kisebb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és továb­bi hét rend­be­li, kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, az esz­kö­zül hasz­nált fes­ték­szó­ró­kat koboz­za el és a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni kihall­ga­tás alkal­má­val és a fes­ték­szó­rók lefog­la­lá­sa­kor készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vasuti-kocsikra-es-epuletekre-graffitizett