Főoldal » Archív » Vádemelés egy drogkereskedő kecskeméti pár és egyik vevőjük ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 35 éves kecs­ke­mé­ti férfi, 30 éves élet­tár­sa, vala­mint a pár egyik vevő­je ellen, mert az élet­tár­sak 2016 janu­ár­ja és 2016. júni­us 11. között Kecs­ke­mé­ten jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel kereskedtek.

 A 35 éves kecs­ke­mé­ti férfi és 30 éves élet­tár­sa eldön­töt­ték, hogy drog­ke­res­ke­de­lem­ből fog­nak rend­sze­res anya­gi hasz­not sze­rez­ni. A férfi egy isme­ret­len sze­mély­től szer­zett be mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint és koka­int, melyet élet­tár­sá­val együtt digi­tá­lis mér­leg­gel por­ci­ó­zott ki műanyag tasakokba.

A drog­ke­res­ke­dő pár­nak kiala­kult egy vevő­kö­re. A kábí­tó­sze­re­ket a nő vitte el autó­val a vevők­kel előre meg­be­szélt helyek­re Kecs­ke­mé­ten. A mari­hu­á­na gramm­ját 2.000-2.500 forin­tért, az amfe­ta­min gramm­ját 3.000 forin­tért árul­ták, míg a koka­in ára 12-15.000 forint/gramm volt.

A pár­nak rend­sze­res vevő­je volt egy 35 éves kecs­ke­mé­ti férfi, az ügy har­ma­dik vád­lott­ja, aki 2016 janu­ár­já­tól több­ször vásá­rolt mari­hu­á­nát és amfe­ta­mint a drog­ke­res­ke­dő pár­tól. A pár 2016 janu­ár­ja és 2016. júni­us 11. között közel 20 gramm mari­hu­á­nát, 4,35 gramm amfe­ta­mint és 0,77 gramm koka­int adott el. A 35 éves vevőn kívül a pár két másik kecs­ke­mé­ti fér­fi­nek is adott el mari­hu­á­nát és kokaint.

A rend­őrök azon­ban 2016. júni­us 11-én tet­ten érték a drog­ke­res­ke­dő nőt és a 35 éves vevőt, vala­mint egy másik vevő­nél is meg­ta­lál­ták az aznap vett kábí­tó­szert. A pár albér­le­té­ben pedig több mint 100 gramm koka­int, 46 gramm mari­hu­á­nát és 32 gramm amfe­ta­mint fog­lal­tak le a cso­ma­go­lás­ra hasz­nált mér­leg­gel, tasa­kok­kal és drog­ke­res­ke­de­lem­ből szár­ma­zó kész­pénz­zel együtt. A vize­let­vizs­gá­lat kide­rí­tet­te, hogy a drog­ke­res­ke­dő férfi és a 35 éves vevő fogyasz­tot­tak is kábítószert.

A kábí­tó­szer keres­ke­dő pár által meg­szer­zett és eladott dro­gok ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A drog­ke­res­ke­de­lem­ből leg­alább 60.000 forint bevé­tel­hez jutot­tak, a laká­su­kon talált kábí­tó­sze­rek eladá­sa pedig közel 1,5 mil­lió forint­tal gaz­da­gí­tot­ta volna őket.

A vád­lot­tak közül a drog­ke­res­ke­dő pár elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van, őket a főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügy har­ma­dik vád­lott­ja sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt az ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. A két másik vevő­vel szem­ben az ügyész­ség elha­lasz­tot­ta a vád­eme­lést. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.