Főoldal » Archív » Vádemelés egy fiatal gödöllői nő halálát okozó közúti veszélyeztetés miatt

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Gödöl­lőn elvet­te egy fia­tal nő autó­ját, majd a gép­ko­csi­val az árok­ba haj­tott, maga alá temet­ve a jár­mű­be kapasz­ko­dó sértettet.

2016 júli­u­sá­ban a késő esti órák­ban a bűn­ügy vád­lott­ja, egy férfi, bódult álla­pot­ban Gödöl­lőn jár­kált az utcán. Ész­re­vet­te, hogy az egyik ház kapu­be­já­ró­já­nál meg­állt egy sze­mély­gép­ko­csi. A gép­ko­csi veze­tő­je, egy fia­tal nő, aki a bűn­ügy sér­tett­je, kiszállt az autó­ból és a ház kapu­já­hoz ment, hogy azt kinyis­sa. A gép­ko­csi motor­ját nem állí­tot­ta le, a veze­tő olda­li ajtót rés­nyi­re nyit­va hagyta.

A férfi a jár­mű­höz lopó­zott, beszállt, majd hát­ra­me­net­ben kihaj­tott az úttest­re. A sér­tett kia­bál­va a gép­ko­csi­hoz futott és azért, hogy a vád­lot­tat vissza­tart­sa, bele­ka­pasz­ko­dott a jármű veze­tő olda­li ajta­já­ba. A férfi minden­nek elle­né­re nagy gázt adott és elin­dult úgy, hogy a nőt maga mel­lett von­szol­ta. Néhány méter meg­té­te­lét köve­tő­en azon­ban letért az úttest­ről, és bele­haj­tott az árok­ba, ahol a jármű a bal olda­lá­ra borult, és a sér­tet­tet maga alá temette.

A vád­lott a bal­ese­tet köve­tő­en kimá­szott a gép­ko­csi abla­kán. Bár tisz­tá­ban volt azzal, hogy a fia­tal nő a gép­ko­csi alá szo­rult, elve­gyült a bal­eset hang­já­ra össze­gyűlt embe­rek között, majd hazament.

A fia­tal nő a bal­eset­ben elszen­ve­dett sérü­lé­sei követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Ha a sér­tett­ről a gép­ko­csit leeme­lik, éle­tét az azon­na­li segít­ség­nyúj­tás meg­ment­het­te volna.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel, erő­szak­kal elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tárgyalást.