Főoldal » Hírek » Vádemelés egy halálos közúti baleset ügyében - A Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy rend­őr ellen a Duna­ke­szi Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019 máju­sá­ban – szol­gá­la­ton kívül –sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a két­irá­nyú, irá­nyon­ként egy-egy for­gal­mi sáv­val ren­del­ke­ző M2 jel­zé­sű autó­úton, Buda­pest irá­nyá­ból Vác felé.

Ugyan­eb­ben az idő­ben a vád­lot­tal szem­ben Buda­pest irá­nyá­ba haladt egy nyer­ges­von­ta­tó­ból és egy fél­pót­ko­csi­ból álló járműszerelvény.

A vád­lott hala­dá­sa során az autó­út egy pont­ján nem a jármű előt­ti útsza­kaszt figyel­te,  ezért nem ész­lel­te, hogy az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi az úttest fele­ző­vo­na­lát átlép­te, és foko­za­to­san áttért a menet­irány sze­rin­ti bal olda­li for­gal­mi sávba.

A szem­ből, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő teher­au­tó veze­tő­je ész­lel­ve azt, hogy a vád­lott autó­ja tel­jes ter­je­del­mé­vel áttért az álta­la hasz­nált for­gal­mi sávba, a jár­mű­sze­rel­vényt jobb­ra kor­má­nyoz­ta, majd a fron­tá­lis ütkö­zés elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben kése­de­lem nél­kül vész­fé­ke­zett, az ütkö­zést azon­ban így sem tudta elhárítani.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott utasa súlyos, az élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ezért a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a vét­len teher­au­tó veze­tő­je könnyű sérü­lést szenvedett.