Főoldal » Archív » Vádemelés egy idős asszonyt kiraboló kiskunfélegyházi férfi ellen

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 22 éves kis­kun­fél­egy­há­zi férfi ellen, aki 2017 októ­be­ré­ben Kis­kun­fél­egy­há­zán, az utcán fel­lö­kött és kira­bolt egy 84 éves asszonyt, vala­mint 2017 augusz­tu­sá­ban egy lopást is elkövetett.

A 22 éves vád­lott 2017. októ­ber 6-án reg­gel az egyik kis­kun­fél­egy­há­zi utcá­ban ész­re­vett egy idős asszonyt, aki a piac­ról tar­tott haza­fe­lé. Elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az érté­ke­it, ezért azzal az ürüggyel, hogy egy köze­li utcát keres, szóba ele­gye­dett a sér­tet­tel. Eköz­ben a vád­lott a kerék­pár­já­val folya­ma­to­san a sér­tett mel­lett haladt, majd az egyik pil­la­nat­ban meg­állt mel­let­te és meg­ra­gad­ta az asszony kézi tás­ká­ját, míg a másik kezé­vel meglökte.

A 84 éves, folya­ma­tos orvo­si keze­lés alatt álló asszony a lökés miatt az úttest­re esett. Ezután a vád­lott kicsa­var­ta a tás­kát a kezé­ből és távo­zott a hely­szín­ről. A vád­lott a tás­ká­val együtt meg­sze­rez­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, benne mint­egy 4.500 forint kész­pénz­zel, vala­mint az idős asszony ira­ta­it. Később a pénz kivé­te­lé­vel vala­mennyi rabolt dolog elő­ke­rült, így a kár rész­ben meg­té­rült. A sér­tett kérte a meg nem térült kára meg­té­rí­té­sét is.

Az idős asszony a bán­tal­ma­zás miatt agy­ráz­kó­dást, vala­mint a fején és a bal csuk­ló­ján zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, amely sérü­lé­sek 8 napon belül gyó­gyul­tak. Súlyo­sabb sérü­lés­ként azon­ban vala­mely vég­tag töré­se is kiala­kul­ha­tott volna, ami­nek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­ton múlott. A rend­őrök a vád­lot­tat még a rab­lás nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vették.

A vád­lott­nak a rab­lá­son kívül egy lopás miatt is felel­nie kell, ugyan­is 2017. augusz­tus 19-én kerék­pá­ro­zás köz­ben egy kis­bolt előtt egy férfi kezé­ből kikap­ta a pénz­tár­cá­ját, benne 30.000 forint kész­pénz­zel és a sér­tett ira­ta­i­val együtt. A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

A bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt az ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­tén kívül súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.