Főoldal » Hírek » Vádemelés egy idős nő sérelmére elkövetett rablás miatt- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szar­va­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 43 éves bün­te­tett elő­éle­tű mező­kö­ves­di ille­tő­sé­gű, de mis­kol­ci tar­tóz­ko­dá­si helyű férfi és társa, egy 24 éves, szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű mező­kö­ves­di férfi ellen, akik 2019. júni­us 30-án éjsza­ka az utcán rabol­tak ki egy szín­ház­ból haza­fe­lé tartó idős nőt.

A két férfi egy épí­tő­ipa­ri bri­gád tag­ja­ként, mun­ka­vég­zés cél­já­ból tar­tóz­ko­dott a vád­be­li idő­ben Szar­va­son. 2019. júni­us 30-án éjfél előtt nem sok­kal Szar­vas utcá­in sétál­tak, ami­kor a Sza­bad­ság úton fel­fi­gyel­tek egy akkor 67 éves nőre, aki a szín­ház­ból gya­lo­go­san haza­fe­lé tar­tott. Már ekkor elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a sér­tett érté­ke­it, ennek érde­ké­ben követ­ni kezd­ték az idős nőt, majd a Dózsa György utcá­ban a fia­ta­labb férfi elő­re­si­e­tett és útba­iga­zí­tást kért a sér­tet­től, hogy merre kell haza­fe­lé indul­ni­uk. Válasz­adás köz­ben ért oda hoz­zá­juk a másik férfi, aki min­den elő­ze­tes fel­szó­lí­tás nél­kül leg­alább két alka­lom­mal ököl­lel az arcán meg­ütöt­te a töré­keny test­al­ka­tú idős sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a járda mel­let­ti kerí­tés­nek esett, majd esz­mé­le­tét veszt­ve a föld­re zuhant. Ezt kihasz­nál­va a férfi elvet­te a nő tás­ká­ját, kivet­te a sér­tett fülé­ből az arany fül­be­va­ló­it, nya­ká­ból az arany nyak­lán­cát, össze­sen több mint 200.000 Ft kárt okoz­va a szá­má­ra, majd távoz­tak a hely­szín­ről. A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben más sérü­lé­sek mel­lett orrcsont-törést és az áll­ka­pocs­csont több­szö­rös töré­sét szen­ved­te el, mely sérü­lé­sek egyen­ként is 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­sek.

Az idő­sebb férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban rab­lás miatt is állt bíró­ság előtt, vissza­eső­nek nem minő­sü­lő bűn­is­mét­lő. Jelen ügy­ben meg­ál­la­pít­ha­tó bűn­cse­lek­mé­nye­ket három másik, vele szem­ben folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el. Jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mé­nye­i­ket rész­ben beis­me­rő ter­hel­te­ket hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, köte­lez­ze őket a sér­tett kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült közel 4 M Ft-ot kite­vő bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Szar­va­si Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.