Főoldal » Archív » Vádemelés egy kecskeméti templomot megrongáló férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 48 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2018 feb­ru­ár­já­ban egy kecs­ke­mé­ti temp­lom­ban ittas álla­pot­ban inzul­tál­ta a híve­ket, fel­rúg­ta a tér­dep­lőt, és a temp­lom elő­te­ré­nek ajta­ját is megrongálta.

 Az ittas haj­lék­ta­lan férfi 2018. feb­ru­ár 10-én reg­gel kezé­ben egy sze­szes ita­los üveg­gel meg­je­lent egy kecs­ke­mé­ti műem­lék temp­lom bejá­ra­tá­nál, majd bement az elő­tér­be. Ekkor a temp­lom­ban gyász­mi­se volt, vala­mint a reg­ge­li misé­re is érkez­tek a hívők, akik közül töb­ben az elő­tér­ben tar­tóz­kod­tak. A vád­lot­tat ittas­sá­ga és han­gos­ko­dá­sa miatt a sek­res­tyés, majd a tisz­te­le­tes meg­pró­bál­ta kites­sé­kel­ni, illet­ve fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a templomot.

A vád­lott azon­ban kia­bál­ni kez­dett és az elő­tér­ben lévő, imád­ko­zás cél­já­ból kihe­lye­zett tér­dep­lő­be két­szer bele­rú­gott, azt kéz­zel fel­lök­te és a fel­bo­rí­tott tér­dep­lőt odébb rúgta. Ezután az elő­tér­ből bement a temp­lom belső részé­be is, ahon­nan a tisz­te­le­tes és a hívek kive­zet­ték. Ennek során a vád­lott a kezé­ben lévő sze­szes ita­los üveg­gel hado­nász­ni kez­dett, han­go­san gya­láz­ko­dott, a körü­löt­te lévő sze­mé­lye­ket pedig azzal fenye­get­te, hogy az üveg­gel meg­üti őket. A tisz­te­le­tes felé ütés­re is emel­te az üveget.

Miu­tán sike­rült kikí­sér­ni, a vád­lott a temp­lom kapu­ját berúg­va azon­nal vissza­ment a az elő­tér­be, ahol tovább han­gos­ko­dott és az elő­tér ajta­já­nak homok­fú­vott és gra­ví­ro­zott, művé­szi alko­tás jel­le­gű üve­ge­zett részét szán­dé­ko­san betör­te, az üve­get tartó dísz­lé­ce­ket pedig kitör­te, majd távo­zott. A ron­gá­lás­sal oko­zott kár 300.000.-Ft., mely­nek meg­té­rí­té­sét kérte a sér­tett plé­bá­nia a nyo­mo­zás során.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt az ügyész­ség val­lá­si tisz­te­let tár­gya és temp­lom meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­vel, és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.