Főoldal » Archív » Vádemelés egy késes rabló ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 38 éves her­ceg­szán­tói férfi ellen, aki 2017. már­ci­us 30-án haj­nal­ban kés­sel fel­fegy­ver­kez­ve rabolt ki egy rok­kant­nyug­dí­jas fér­fit Sükösdön.

A 38 éves vád­lott 2016 novem­be­ré­ben ismer­te meg az ügy sér­tett­jét, egy sükös­di rok­kant­nyug­dí­jas fér­fit. A vád­lott a sér­tett­nél két­szer ház körü­li mun­ká­kat vég­zett. Már az első alka­lom­mal pénzt kért köl­csön a sér­tet­től, aki a mun­ka­díj kifi­ze­té­se után 20.000 forin­tot adott a vád­lott­nak. Ami­kor a vád­lott másod­szor kért pénzt, a sér­tett már nem adott és közöl­te a vád­lot­tal, hogy nem kell töb­bet jönnie.

A vád­lott azon­ban nem adta fel, tele­fo­non több­ször mun­kát, illet­ve pénzt kért a sér­tett fér­fi­től. Mivel nem járt siker­rel, a vád­lott 2017. már­ci­us 30-án haj­na­li 3 óra körül egy kés­sel fel­fegy­ver­kez­ve meg­je­lent a sér­tett házá­nál. Az udvar­ba a kerí­té­sen át bemá­szott, majd masz­kot húzott és a nyi­tott kony­ha­ab­la­kon keresz­tül bement a lakásba.

A vád­lott ezután az ágyá­ban fekvő sér­tett­hez ment és a kés­sel hado­nász­va, fenye­ge­tőz­ve „Euró, forint!” fel­ki­ál­tás­sal kész­pénzt köve­telt tőle. Ezután a vád­lott a rok­kant­nyug­dí­jas fér­fit egy szék­be ültet­te, a keze­it pedig a háta mögött egy zsi­nór­ral össze­kö­töt­te. Elő­vett egy ragasz­tó­sza­la­got is, és azzal a sér­tett tes­tét több­ször kör­be­te­ker­te úgy, hogy a szá­ját is bera­gasz­tot­ta. Még a sér­tett tele­fon­ját is fel­rak­ta a szek­rény tete­jé­re, hogy ne tud­jon segít­sé­get hívni. Mind­ezek után a vád­lott átku­tat­ta a lakást és magá­hoz vett 1.100 eurót és 20.000 forin­tot, majd a sér­tet­tet a sor­sá­ra hagy­va távozott.

A vád­lott a rab­lás­sal mint­egy 360.000 forint kárt oko­zott, ami nem térült meg. A sér­tett kérte a kár meg­té­rí­té­sét és azt is, hogy a vád­lot­tat magán­lak­sér­tés miatt is bün­tes­sék meg.

A járá­si ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső rab­lót fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.