Főoldal » Archív » Vádemelés egy koszovói drogcsempész ellen Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy 26 éves koszo­vói férfi ellen, aki 2016. már­ci­us 10-én este egy busz uta­sa­ként jelen­tős mennyi­sé­gű kan­na­biszt akart Magyar­or­szá­gon keresz­tül Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a her­ceg­szán­tói határ­át­ke­lő­nél elfog­ták és a dro­got lefoglalták.

A kosz­óvói férfi egy falu­be­li­jé­vel 2016. már­ci­us 7-én uta­zott Koszo­vó­ból Belg­rád­ba, ahol egy közös isme­rő­sük laká­sán száll­tak meg. A vád­lott úti­tár­sa és a közös isme­rős rávet­ték a vád­lot­tat arra, hogy egy háti­zsák­ban dro­got csem­pésszen Magyar­or­szá­gon át az auszt­ri­ai Salzburgba.

A terv­nek meg­fe­le­lő­en a belg­rá­di isme­rős már­ci­us 10-én egy távol­sá­gi busz­ra jegyet fog­lalt a vád­lott­nak Belg­rád­tól Salz­bur­gig. A jegy árát az isme­rős fizet­te ki. A vád­lott 16 óra 30 perc körül szállt fel a busz­ra egy háti­zsák­kal, mely­ben 12 cso­mag kábí­tó­szer volt.

A busz 22 óra 10 perc­kor ért a her­ceg­szán­tói határ­át­ke­lő­höz. A vám­vizs­gá­lat során a busz cso­mag­te­ré­ből elő­ke­rült a vád­lott háti­zsák­ja, benne a drog­gal, melyet a vámo­sok lefog­lal­tak. A több mint 5 kg töme­gű kábí­tó­szer kan­na­biszt tar­tal­ma­zott, mely­nek ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A kábí­tó­szer­csem­pészt a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A vize­let­vizs­gá­lat azt is kide­rí­tet­te, hogy a vád­lott még indu­lás előtt mari­hu­á­nát fogyasztott.

A főügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.