Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Vádemelés egy külföldi férfi ellen, aki kamionjával Magyarországig menekült a szlovák rendőrök elől - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a 39 éves geor­giai férfi ügyé­ben és vádat emelt elle­ne a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat sze­rint a 39 éves férfi 2021. decem­ber 14-én, Szlo­vá­kia terü­le­tén Magyar­or­szág irá­nyá­ba haladt a D2-es autó­pá­lyán nyer­ges von­ta­tó­já­val és a hozzá kap­csolt pót­ko­csi­ból álló, gumi­ab­ron­cso­kat szál­lí­tó jár­mű­sze­rel­vénnyel, ami­kor a Rajka–Dunacsún határ­át­ke­lő­he­lyen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő szlo­vák rend­őrök intéz­ke­dés alá akar­ták vonni.

A kami­o­nos a jel­zés­re nem állt meg  és sebes­sé­gét nem csök­kent­ve köze­le­dett a rend­őr felé, akit ezzel a jármű előli elug­rás­ra kény­sze­rí­tett. Később, már Magyar­or­szág terü­le­tén kike­rül­te az üldö­zé­sé­be bekap­cso­ló­dó és a jár­mű­sze­rel­vényt szin­tén meg­ál­lí­ta­ni szán­dé­ko­zó szlo­vák rend­őr­au­tót, ame­lyet a vide­ón lát­ha­tó módon egy újabb meg­ál­lí­tás­ra irá­nyu­ló szán­dék­nál neki­üt­köz­ve meg is ron­gált, újabb rend­őrt kény­sze­rít­ve elugrásra.

A szlo­vák rend­őrök az M15-ös úton meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés alkal­ma­zá­sá­val pró­bál­ták meg­ál­lí­ta­ni a teher­au­tót, amely több mint tíz kilo­mé­tert tett meg Magyar­or­szág terü­le­tén, mielőtt a leál­ló­sáv­ban meg­állt. A férfi néhány per­cig nem szállt ki a jár­mű­ből, majd ami­kor kinyi­tot­ta annak ajta­ját, mene­kül­ni pró­bált, több­ször meg­lök­te a szlo­vák rend­őrök egyi­két, végül az intéz­ke­dés­nek aktí­van ellen­ál­ló elkö­ve­tőt a hiva­ta­los sze­mé­lyek meg­bi­lin­csel­ték és az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző, magyar jár­őrök­nek átadták.

A szán­dé­kos ütkö­zés miatt a szlo­vák szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ban 870.000 Ft kár keletkezett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés, továb­bá nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a férfit.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tet ítél­je hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, és hatá­ro­zott ideig tartó jár­mű­ve­ze­tés­től eltiltásra.

Magyar­or­szág és a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság közöt­ti, a hatá­ro­kat átlé­pő bűnö­zés meg­elő­zé­sé­ben és a szer­ve­zett bűnö­zés elle­ni harc­ban foly­ta­tott együtt­mű­kö­dés alap­ján a bűn­ül­dö­ző szer­vek­nek „meg­en­ge­dett olyan sze­mély hatá­ron átnyú­ló üldö­zé­se, aki kivon­ja magát az ide­gen­ren­dé­sze­ti, határ­ren­dé­sze­ti vagy egyéb rend­őr­sé­gi ellen­őr­zés alól, amennyi­ben ennek során figyel­men kívül hagy­ja a meg­ál­lás­ra fel­szó­lí­tó egy­ér­tel­mű jel­zé­se­ket, vagy utasításokat”.

A bűn­cse­lek­ményt rög­zí­tő biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le itt érhe­tő el: https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1711435075909432