Főoldal » Hírek » Vádemelés egy nemzetközi korrupciós ügyben – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kül­föl­di hiva­ta­los sze­méllyel kap­cso­lat­ban – rész­ben  vesz­te­ge­tést állít­va – üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy magyar férfi 2016 és 2021 között össze­sen öt kül­föl­di sze­mély­nek anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be azt ígér­te, hogy afri­kai és óce­á­ni­ai orszá­gok tiszt­vi­se­lő­i­nek segít­sé­gé­vel – ese­ten­ként nekik pénzt jut­tat­va – elin­té­zi, hogy ezen orszá­gok vonat­ko­zá­sá­ban tisz­te­let­be­li kon­zu­li és külön­le­ges meg­bí­zot­ti pozí­ci­ót kap­ja­nak. A férfi köz­ben­já­rá­sá­nak ered­mé­nye­ként két kül­föl­di állam­pol­gár meg­kap­ta a kívánt pozíciót.

A vád­lott ezen „ügy­in­té­zé­se­kért” cse­ré­be össze­sen 213.395 euró­val gazdagodott.

A férfi ezen idő­szak­ban maga is az egyik afri­kai ország tisz­te­let­be­li kon­zul­ja volt, majd egy másik állam ENSZ bécsi nagy­kö­ve­te, továb­bá egy bécsi szék­he­lyű nem­zet­kö­zi szer­ve­zet igaz­ga­tó­ta­ná­csá­nak tagja, ahol ugyan­csak ezen álla­mok egyi­két képviselte.

A nyo­mo­zó főügyész­ség – a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben – gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa után siker­rel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, amely közel 10 hóna­pig volt hatály­ban, azóta az elkö­ve­tő bűn­ügyi fel­ügye­let­ben van.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, vala­mint ren­del­jen el vele szem­ben közel 70 mil­lió forint ere­jé­ig vagyonelkobzást.

Az ügy­ben leg­utóbb kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:  https://ugyeszseg.hu/sikeres-volt-az-ugyeszseg-letartoztatasi-inditvanya-a-nemzetkozi-korrupcios-ugyben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/