Főoldal » Hírek » Sikeres volt az ügyészség letartóztatási indítványa a nemzetközi korrupciós ügyben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély műkö­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zá­sa során őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indítványozta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy magyar férfi 2020-2022. évek­ben azt ígér­te több kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú sze­mély­nek, hogy részük­re anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be külön­bö­ző afri­kai orszá­gok tiszt­vi­se­lő­in keresz­tül elin­té­zi, hogy ezen orszá­gok­tól tisz­te­let­be­li kon­zu­li pozí­ci­ót kapjanak.

A magyar állam­pol­gár­sá­gú férfi ezen felül a saját, nem Magyar­or­szág­hoz köt­he­tő nem­zet­kö­zi tiszt­sé­gei elnye­ré­se, illet­ve meg­tar­tá­sa érde­ké­ben is adott át jog­ta­lan előnyt egy kül­föl­di ország magas beosz­tá­sú hiva­ta­los tisztviselőinek.

A nyo­mo­zó főügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő fér­fit, majd siker­rel indít­vá­nyoz­ta  letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság ma dön­tött, és az ügyé­szi indít­vánnyal min­den­ben egyet­ért­ve – egy hónap­ra – elren­del­te az elkö­ve­tő letartóztatását.

A gya­nú­sí­tott az eddi­gi eljá­rás során nem tett val­lo­mást és fel­leb­be­zett a bíró­ság letar­tóz­ta­tá­sá­ról ren­del­ke­ző vég­zé­se ellen. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/orizetbe-vetel-nemzetkozi-korrupcios-ugyben-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ .