Főoldal » Archív » Vádemelés egy pécsi kábítószer-kereskedővel szemben - FOTÓKKAL

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen. 

A vád sze­rint a vád­lott 2017. évben elha­tá­roz­ta, hogy meg­él­he­té­sét kábí­tó­szer – mari­hu­á­na – keres­ke­dés­ből fogja fedez­ni. Ennek érde­ké­ben can­na­bis szár­ma­zé­kot szer­zett be, ame­lyet a laká­sán tárolt.

A férfi a beszer­zett kábí­tó­szert kipor­ci­óz­ta száz­tíz pakett­re, azo­kat a lakás külön­bö­ző része­in elrej­tet­te, a célja az volt, hogy elad­ja a pakketteket.

A rend­őr­ség a tény­le­ges érté­ke­sí­tést meg­elő­ző­en lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a fér­fi­nál ház­ku­ta­tást tar­tott, amely­nek során a laká­sá­ban a kábí­tó­szert, vala­mint a keres­ke­dés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket lefoglalta.

A férfi cse­lek­mé­nye a kábítószer-kereskedés bűn­tet­te kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés.