Főoldal » Archív » Vádemelés egy román kábítószercsempésszel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy román fér­fi­val szem­ben, aki Nagy­lak­nál belép­ve meg­pró­bált kábí­tó­szert csem­pész­ni Magyar­or­szág területére. 

 A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. júli­us 6-án este autó­val akart belép­ni Magyar­or­szág terü­le­té­re Romá­nia felől a nagy­la­ki köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen. A határ­át­lé­pés­kor a vád­lot­tat meg­vizs­gál­ták és a véré­ben kábí­tó­szert mutat­tak ki. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott úti­poggyá­szá­ból egy símí­tó­zá­ras tasak­ban 6,8 gramm, míg egy másik ugyan­ilyen tasak­ban 7,1 gramm növé­nyi tör­me­lé­ket, ille­tő­leg fehér port fog­lal­tak le a téte­les vám­vizs­gá­lat során. A nyo­mo­zás meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy ezek­ben kábí­tó­szer, ille­tő­leg új pszi­cho­ak­tív anyag mutat­ha­tó ki. Az eljá­rás során meg­ál­la­pí­tot­ták azt is, hogy a kábí­tó­szer mennyi­sé­ge a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát meg­ha­lad­ja, annak mint­egy három­szo­ro­sa, míg az új pszi­cho­ak­tív anyag cse­kély mennyi­sé­gű­nek minősül. 

 Az ügyész­ség a vád­lot­tat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés vét­sé­gé­vel, ille­tő­leg bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádolja. 

 A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.