Főoldal » Archív » Vádemelés egy szeméremsértő férfi ellen Kiskunfélegyházán

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 47 éves gát­éri férfi ellen, aki 2019. szep­tem­ber 7-én reg­gel Kis­kun­fél­egy­há­zán sze­mé­rem­sér­tő módon elkez­dett önki­elé­gí­tést végez­ni egy fia­tal nő előtt.

A vád sze­rint a 47 éves vád­lott 2019. szep­tem­ber 7-én reg­gel Kis­kun­fél­egy­há­zán a vas­út­ál­lo­má­son meg­lá­tott egy fia­tal nőt, és mivel meg­tet­szett neki a sér­tett, követ­ni kezd­te a Kos­suth utcán, a város­köz­pont irá­nyá­ba.

Ami­kor a Hősök Park­ja körül jár­tak, a vád­lott meg­ke­rül­te az ott lévő szob­rot és így a 22 éves sér­tett elé került. Ezután a sér­tet­től mint­egy 2 méter távol­ság­ra lévő vád­lott a nad­rág­já­ba nyúlt és jól lát­ha­tó­an önki­elé­gí­tés­be kez­dett.

A sér­tett ezt ész­lel­ve meg­ijedt és futva elme­ne­kült a hely­szín­ről, majd érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­mény miatt a sér­tett kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, őt a járá­si ügyész­ség az embe­ri mél­tó­sá­got sértő sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.