Főoldal » Archív » Vádemelés egy szerb drogcsempész ellen Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 56 éves szerb férfi ellen, aki 2017. júni­us 23-án egy kis­busz uta­sa­ként a poggyá­szá­ban elrejt­ve jelen­tős mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát csem­pé­szett Magyar­or­szág­ra, de a tom­pai határ­át­ke­lő­nél elfog­ták és a dro­got lefoglalták.

A szerb vád­lott 2017. júni­us 23-án dél körül a tom­pai határ­át­ke­lő­nél egy kis­busz uta­sa­ként lépett Magyar­or­szág terü­le­té­re. A vád­lott a poggyá­szá­ban öt cso­mag, ragasz­tó­sza­lag­gal és fóli­á­val kör­be­te­kert, műanyag tasak­ba cso­ma­golt mari­hu­á­nát rej­tett el, melye­ket Szer­bi­á­ban egy isme­ret­len sze­mély­től kapott. A vád­lott fel­ada­ta az lett volna, hogy a dro­got 1.000 euró fizet­ség fejé­ben Auszt­ri­á­ba szállítsa.

A vám­vizs­gá­lat során azon­ban a pénz­ügy­őrök a több mint 4,5 kg töme­gű, jelen­tős mennyi­sé­gű ható­anya­got tar­tal­ma­zó kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták. A kábí­tó­szer­csem­pészt a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, továb­bá a lefog­lalt drog elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.