Főoldal » Hírek » Vádemelés egy tavaly márciusi rendezvényen történt késelés miatt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy, a kor­lá­to­zá­sok előtt tar­tott abai ren­dez­vé­nyen kése­lő férfi és társa ellen.

A vád­irat sze­rint a két ter­helt 2020. már­ci­us 14-én, este, egy zenés ren­dez­vé­nyen vett részt, ahová meg­ér­ke­zett a sér­tett az isme­rő­se­i­vel. A vád­lot­tak haj­nal­ban rátá­mad­tak a sér­tett­re, több­ször meg­ütöt­ték a fején és a felső tes­tén. A vere­ke­dést kez­de­mé­nye­ző vád­lott a ruhá­za­tá­ból elő­vett kinyit­ha­tó zseb­kés­sel két­szer meg­szúr­ta a sér­tett hasát, aki ezután a kijá­rat felé mene­kült, azon­ban a vád­lot­tak tovább ütöt­ték. A sér­tett az egyik isme­rő­sé­vel együtt kifu­tott az épü­let­ből, a ter­hel­tek üldöz­ni kezd­ték, majd a zseb­kés­sel ren­del­ke­ző férfi hátba szúr­ta a sér­tet­tet, aki a köze­li ben­zin­kú­tig mene­kült. Onnan isme­rő­sei kór­ház­ba szállították.

A hasi szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyo­san meg­sé­rült, ese­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a lehe­tő­sé­ge fennállt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel a ter­hel­tek egyi­ké­vel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a tár­sá­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.