Főoldal » Hírek » Vádemelés egy tüntetésen garázdálkodó férfi ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a férfi egy, a 2018. decem­be­ri, Par­la­ment előt­ti gyű­lé­sen vett részt, majd azt köve­tő­en több tár­sá­val együtt kuká­kat és köz­le­ke­dé­si táb­lát gyúj­tott fel.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2018. decem­ber 12-én a munka tör­vény­köny­vé­nek módo­sí­tá­sa miatt, a Buda­pest V. kerü­let, Kos­suth téren tar­tott gyű­lé­sen vett részt, majd a gyű­lés befe­je­zé­se után, az annak részt­ve­vő­i­ből álló tömeg­gel együtt tovább­ra is a téren maradt. A rend­őri egy­sé­gek más­nap, a haj­na­li órák­ban a gyű­lés hely­szí­nén maradt részt­ve­vő­ket - köz­tük a vád­lot­tat is - a kör­nye­ző utcák felé terelték.

A vád­lott és leg­alább két, isme­ret­le­nül maradt társa, a Kos­suth tér köze­lé­ben lévő egyik utcá­ban meg­gyúj­tott két sze­mét­tá­ro­lót és egy köz­le­ke­dé­si táb­lát, majd a hal­mo­kon meg­gyul­ladt tüzet - hogy az nagyobb láng­ra kap­jon - legyez­ni kezdték.

Ezután a vád­lott és tár­sai az utcá­ról továb­bi tár­gya­kat gyűj­töt­tek össze, ame­lye­ket szin­tén a láng­ra lob­bant halom­ra helyeztek.

A kerü­le­ti ügyész­ség az ügy­ben garáz­da­ság minő­sí­tett bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, a távol­lé­vő vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés, és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.